Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 218
Sáng ngày 26/5/2021, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai để nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Lý Văn Hải – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban và toàn thể các cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kì 2020-2025 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương; Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, và sự phối hợp của các cơ quan khối nội chính, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các huyện ủy, thị ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy, cùng với sự đoàn kết, thống nhất của các bộ, công chức, nhân viên trong Ban luôn chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP); thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Từ đầu năm 2021 đến nay, thực hiện chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình công tác năm 2021 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban, Ban nội chính Tỉnh ủy đạt được một số kết quả nổi bật như: Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy Ban hành các báo cáo, kế hoạch, chỉ thị và văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và Cải cách tư pháp: Báo cáo định kỳ và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và Cải cách tư pháp; văn bản tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII; Quy định tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; đơn kiến nghị, phản ánh gửi Tỉnh ủy; Kế hoạch kiểm tra Quy định số 11-QĐi/TW, của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân tại 02 đơn vị cấp huyện; 05 báo cáo chuyên đề về công tác nội chính, PCTN, CCTP; Chỉ thị về cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và tham mưu Tỉnh ủy tổ chức tốt Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc; Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh: Xây dựng báo cáo và tham mưu tổng kết năm 2020 của Tỉnh ủy; tham mưu thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCTP tỉnh; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; Chương trình công tác năm 2021; dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2021; văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự; văn bản triển khai công tác CCTP năm 2021; tham mưu xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác CCTP trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo 01 năm thực hiện; báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 25/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp; báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.

Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Đề án số 16 -ĐA/TU về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên dịa bàn tỉnh Lào Cai”.

Tổ chức cuộc kiểm tra theo kế hoạch đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà và Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính, Cải cách tư pháp và Quy định số 11-QĐi/TW của Trung ương. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết các đơn thư kiến nghị, tố cáo và các vấn đề nảy sinh tại cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo Quy chế số 14-QC/TU ngày 26/9/2019. Tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh theo quy định, trong 5 tháng tiếp dân 25 buổi/73 lượt/108 công dân. Cử 01 cán bộ tham gia Tổ tiếp công dân của UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư kiến nghị của nhân dân trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp nhận, xử lý xử lý 170/170 đơn, trong đó đơn do Tỉnh ủy chuyển xuống 132 đơn; đơn do Ban tiếp nhận 38 đơn). Tham mưu theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý, giải quyết các vụ việc do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo 10 vụ việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy: (1) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra, nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp theo chức năng nhiệm vụ; thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; cơ quan Thường trực Đề án số 16-ĐA/TU. (2) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc hướng dẫn đối với cấp ủy cấp huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; công tác tiếp dân, tham mưu xử lý đơn thư gửi đến Tỉnh ủy theo quy định. (3) Thực hiện tốt công tác phối hợp theo Quy định số 1444-QĐ/TU ngày 20/2/2020 của Tỉnh ủy, nhất là phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. (4)Thực hiện tốt công tác nội bộ của Ban, của Chi bộ, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nắm chắc tình hình cơ sở để tham mưu giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; quan tâm lãnh đạo  thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, đảng viên cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và sẽ cùng Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giải quyết theo quy định.

                                                              Nguyễn Thêu (BNCTU)

 

Nguyễn Thêu (BNC) ​
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 699
  • Trong tuần: 1,552
  • Tất cả: 396,124
Đăng nhập