Thứ 6, ngày 21 tháng 02 năm 2020 | 06:25
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban chỉ đạo CCTP tỉnh Lào Cai ban hành văn bản triển khai công tác CCTP năm 2019

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/20105 của Bộ Chính trị về “chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 14/3/2016 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình số 10-CTr/TU ngày 18/5/2016 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp (giai đoạn 2016 - 2021), Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch công tác năm 2019 với các nội dung:

 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật mới về tư pháp

1.1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ; các ngành nội chính, tư pháp chủ động có kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đặc biệt là những định hướng lớn của Đảng về tư pháp và lĩnh vực cải cách tư pháp để thống nhất nhận thức và hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005, Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị; Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 14/3/2016 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình số 10-CTr/TU ngày 18/5/2016 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai. Quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

1.2. Tiếp tục tập trung triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 theo tinh thần  Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Các Nghị quyết số 37, số 63, số 96… của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thực hiện chỉ tiêu truy tố, xét xử, thi hành án; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

1.3. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các Bộ luật mới về những nội dung cơ bản, những quy định mới liên quan đến vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp gồm: Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13” và các Luật liên quan đến hoạt động tư pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, bảo đảm thống nhất trong nhận thức, thực hiện có hiệu quả cao nhất.

1.4. Tập trung triển khai và tổ chức thực hiện quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm

2.1. Thực hiện nghiêm Quy định số 17-QĐ/TU ngày 01/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, 12 quy chế phối hợp giữa các cơ quan nội chính đã ký kết năm 2017; duy trì giao ban định kỳ, đột xuất giữa Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan nội chính, giao ban giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan tiến hành tố tụng để chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời các vướng mắc, bất cập giữa các ngành trong việc thực thi pháp luật.

2.2. Các cơ quan tư pháp chủ động rà soát, bổ sung hoàn chỉnh và thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp đã ký kết, nhất là trong các lĩnh vực: Tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác, tin báo tội phạm; trong công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; trong điều tra và kiểm sát xét xử án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, Kinh doanh thương mại, giải quyết khiếu nại, tố cáo... ; xác định án trọng điểm, xét xử lưu động, tạm giam, tạm giữ, thi hành án... Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nhất là đối với những vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án tham nhũng, kinh tế, đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ nhiều lần, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

2.3. Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp trong công tác bắt, giam, giữ, điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan hoặc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng điều tra; kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn nhằm thu hồi tối đa tài sản tham nhũng.

2.4. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên toà; nâng cao kỹ năng xét xử, tính độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi và quyết định tố tụng của thẩm phán với vị trí là chủ toạ phiên toà... ; tăng cường tổ chức các phiên tòa lưu động, các phiên tòa rút kinh nghiệm, xác định các vụ án trọng điểm; xem xét xử lý trách nhiệm đối với thẩm phán trong việc giải quyết các vụ án quá thời hạn xét xử, phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất các bản án bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán.

2.5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của đội ngũ Luật sư, Giám định viên tư pháp, hoạt động công chứng, trợ giúp pháp lý và đấu giá tài sản..., để  ngăn ngừa tiêu cực, đặc biệt chỉ đạo các tổ chức giám định tư pháp đẩy nhanh tiến độ giám định, tạo điều kiện cho các cơ quan  tố tụng giải quyết các vụ án một cách khách quan, kịp thời đúng pháp luật.

2.6. Theo dõi chặt chẽ các loại án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, nâng cao hiệu quả, tiến độ, chỉ tiêu công tác thi hành án dân sự, tập trung thi hành dứt điểm các vụ, việc kéo dài do có vướng mắc trong tổ chức thi hành án; cưỡng chế thi hành án đối với các trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng cố tình dây dưa, chây ỳ, chống đối.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về cải cách tư pháp bằng nhiều biện pháp, hình thức

Các cấp ủy, chính quyền, đơn vị chủ động phổ biến cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nội dung các quy định mới của pháp luật về đổi mới tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp nhất là các Luật về tổ chức Tòa án, Viện Kiểm sát, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành án dân sự... ; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp,  xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng

Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động; sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giảm biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập theo Đề án 03-ĐA/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy, thực hiện tốt công tác cán bộ, quy hoạch bổ sung lãnh đạo, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức; thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong thi hành công vụ. Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng cán bộ, bồi dưỡng nâng cáo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, bổ trợ tư pháp, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

5. Công tác cải cách thủ tục hành chính, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan tư pháp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến công tác và làm việc; tiếp tục thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng chính phủ. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Quan tâm, hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp; triển khai mô hình phòng xử án mới theo quy định của Trung ương. Đẩy mạnh các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử (các cơ quan tư pháp chủ động có đề án cụ thể hóa báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét quyết định theo ý kiến của Thường trực  Tỉnh ủy kết luận).   

6. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp

Đề cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận tổ quốc các cấp và các cơ quan dân cử. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trọng tâm là khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp. Tập trung giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của từng ngành, đơn vị.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm khắc những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ cơ quan tư pháp trong quá trình giải quyết công việc cho nhân dân, doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Ban Nội chính Tỉnh uỷ và các cơ quan tư pháp tỉnh với Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp; làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của từng ngành, đơn vị để chỉ đạo khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp.

 

 


Tác giả: Nguyễn Thêu (BNC)
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 96
Tháng 02 : 3.584
Tháng trước : 3.739
Năm 2020 : 7.323