Thứ 6, ngày 22 tháng 11 năm 2019 | 04:33
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, của Thanh tra Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn 06-HD/BNCTW ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế xã hội tại các địa phương; Thông báo kết luận số 2120-TB/TU ngày 09/5/2018 của Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, thành lập Đoàn rà soát, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Kết quả rà soát tiếp tục phát hiện các vi phạm, vụ việc có giá trị kinh tế lớn, kiến nghị 01 vụ việc chuyển cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ và kiến nghị một số nội dung cần thực hiện đối với công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh …

 

Đoàn rà soát của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã rà soát 339 kết luận/321 cuộc thanh tra, kiểm toán do các tổ chức đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh trong năm 2017. Qua thực hiện, Đoàn rà soát đã phát hiện Phát hiện sai phạm về kinh tế, kiến nghị thu hồi: 247,6 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung về tiền thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với quặng Deluvi. Phát hiện, kiến nghị 01 vụ việc có dấu hiệu hình sự về tham nhũng đối với sai phạm của bà Hoàng Thị Nga là công chức VHXH xã Sa Pả đã không chi trả trợ cấp truy lĩnh cho một số đối tượng BTXH xã Sa Pả mà lập chứng từ khống để chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân với tổng số tiền 143.973.000 đồng. Kết quả rà soát cũng đã chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân về công tác thanh tra và xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh năm 2017. Qua đó, Ban Nội chính đã kiến nghị Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện nghiêm một số nội dung:

1. Đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện

1.1. Về hoạt động thanh tra

Chỉ đạo thanh tra tỉnh, thanh tra huyện và thanh tra các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện:

- Xử lý tốt việc chống chồng chéo trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

- Thực hiện kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra; rà soát các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra chưa được tổ chức thực hiện hoặc thực hiện có khó khăn để có giải pháp tháo gỡ, xử lý dứt điểm; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính, ngành thuế và kho bạc Nhà nước thực hiện có hiệu quả việc giảm trừ quyết toán, thu hồi ngân sách đối với các vi phạm về tài chính trong các kết luận thanh tra.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Chỉ đạo thanh tra các đơn vị chuyển hồ sơ vụ việc theo kiến nghị của Đoàn rà soát sang cơ quan cảnh sát điều tra cùng cấp để thực hiện điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ở các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm (trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, chính sách thuế; quản lý sử dụng ngân sách nhà nước; tài chính, tín dụng; thực hiện các chính sách của Nhà nước về an sinh xã hội, các chính sách dân tộc; cấp, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ...).

- Thực hiện mở rộng đối tượng tiếp nhận thông tin về hoạt động thanh tra tại các tổ chức, đơn vị, địa phương là đối tượng thanh tra. Đối tượng được tiếp nhận thông tin là cá nhân, tổ chức có liên quan trực tiếp tới hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của đối tượng được thanh tra. Hình thức công bố, công khai: Thực hiện đăng tải và lưu giữ trên cổng thông tin điện tử của Đơn vị thanh tra và đối tượng được thanh tra. Đồng thời thông báo việc công khai trong toàn đơn vị và niêm iết tại trụ sở làm việc của đối tượng được thanh tra thông tin về hoạt động thanh tra (quyết định thanh tra và kết luận thanh tra).

- Về nghiệp vụ thanh tra: Yêu cầu tuân thủ, thực hiện nghiêm quy trình thanh tra. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm Đoàn thanh tra, thanh tra viên phải xác minh, lập biên bản và yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo giải trình nội dung vi phạm để Đoàn thanh tra xác minh, xác định nguyên nhân, tính chất, mức độ và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, để kiến nghị biện pháp khắc phục, xử lý theo quy định.

Người thành lập Đoàn thanh tra phân công cán bộ tiếp nhận thông tin, kiến nghị của công dân liên quan tới cuộc thanh tra (cán bộ được giao tại quyết định thành lập Đoàn thanh tra có thể kiêm nhiệm vụ giám sát hoạt động thanh tra). Để nghe, tiếp nhận ý kiến phản hồi của công dân về hoạt động của Đoàn thanh tra, Thành viên đoàn thanh tra; đồng thời để tiếp nhận thông tin do công dân cung cấp nhằm tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng được thanh tra.

Đối với các kết luận thanh tra do thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ngành thực hiện tại xã, huyện có nội dung, kiến nghị xử lý kỷ luật liên quan tới các đồng chí diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; kết luận về vụ việc được dư luận xã hội quan tâm, hoặc liên quan tới công tác PCTN, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện, đề nghị cơ quan thanh tra phối hợp sao gửi kết luận thanh tra về Huyện ủy để Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các vấn đề liên quan.

- Thanh tra tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh (thực hiện trong năm 2019): Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thanh tra hành chính cho thanh tra các huyện; tuyên truyền các văn bản pháp luật về công tác thanh tra; thực hiện thanh tra trách nhiệm về công tác thanh tra tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

1.2. Về việc thực hiện cơ chế, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Qua hoạt động rà soát tại các tổ chức, đơn vị, cho thấy hầu hết các tồn tại đều xảy ra tại cơ sở (cấp xã), nơi có điều kiện công tác khó khăn (cả về nhân lực và vật lực), nội dung sai phạm được phát hiện tại các chương trình, dự án phát triển hạ tầng nông thôn, dự án hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ các chính sách dân tộc. Nguyên nhân các sai phạm cơ bản được xác định do năng lực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ cơ sở còn hạn chế. Trong khi đó đối tượng hưởng lợi và chịu ảnh hưởng từ các chính sách hỗ trợ của đảng, nhà nước chiếm tỷ lệ rất lớn và chủ yếu là nhân dân người dân tộc thiểu số, có trình độ văn hóa thấp. Nên đã làm thất thoát, gây lãng phí và giảm hiệu quả của các chính sách này. Vậy, để phát huy tối đa hiệu quả các chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, Ban Nội chính cũng kiến nghị Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:

- Ưu tiên và công khai nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án phát triển hạ tầng nông thôn, trong đó có hệ thống tưới tiêu đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp; các dự án hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách dân tộc.

- Rà soát, điều chỉnh để ban hành mới và tổ chức thực hiện nghiêm, công khai, minh bạch các chế độ, định mức, tiêu chuẩn (quy định cụ thể: về số lượng, về quy cách, chất lượng, đối tượng, thời gian và điều kiện thụ hưởng …) tránh để các đối tượng lợi dụng kẽ hở nhằm trục lợi khi thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, phát triển nông dân, nông thôn thực hiện xóa đói, giảm nghèo.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn công tác quản lý cán bộ cơ sở thực hiện các dự án, tiểu dự án và các chương trình hướng về cơ sở; tăng cường tuyên truyền, tập huấn và mở rộng đối tượng, hình thức, phương pháp truyền đạt, hướng dẫn để nhân dân, các đối tượng được hưởng lợi nắm bắt được quy trình, các bước, để tiếp cận sử dụng, thụ hưởng tối đa lợi ích từ các chương trình, dự án hỗ trợ của nhà nước.

- Xử lý kỷ luật nghiêm cá nhân, tổ chức có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để làm sai, trục lợi từ những chương trình, dự án phúc lợi xã hội; các chương trình, dự án hỗ trợ, phát triển nông dân, nông thôn thực hiện xóa đói, giảm nghèo.

1.3. Đối với các kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện và chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm các kết luận của Thanh tra Chính phủ, các kiến nghị của Kiểm Toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với Hội đồng dân nhân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

 Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đối với các chương trình, mục tiêu quốc gia; các dự án hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

3. Đối với Đảng ủy Công an tỉnh

Lãnh đạo, chỉ đạo Công an tỉnh thực hiện và chỉ đạo, đôn đốc Cơ quan cảnh sát điều tra công an các huyện, thành phố liên quan tiếp nhận, thực hiện điều tra làm rõ đảm bảo tiến độ các vụ việc có dấu hiệu hình sự theo kiến nghị của Đoàn rà soát.

4. Đối với các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, thành phố thực hiện: Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra như đã nêu trong báo cáo và kiến nghị của các Tổ rà soát (theo biên bản làm việc trực tiếp tại các đơn vị); đôn đốc, xử lý dứt điểm các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ chưa thực hiện xong; chỉ đạo xử lý kỷ luật theo quy định của đảng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm theo kiến nghị của thanh tra.

Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc điều tra, truy tố của công an huyện, thành phố đối với các vụ việc có dấu hiệu hình sự về kinh tế, tham nhũng do Đoàn rà soát kiến nghị.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả việc rà soát thường xuyên các kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ PCTN, lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Hoàng Huy BNC TU


Tổng số điểm của bài viết là: 32 trong 32 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 77
Tháng 11 : 911
Tháng trước : 1.326
Năm 2019 : 145.392