Thứ 4, ngày 29 tháng 01 năm 2020 | 06:33
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chức năng, nhiệm vụ của ban nội chính tỉnh ủy theo Quy định số 04 - QĐ/TW, ngày 25-7-2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

Ban nội chính tỉnh ủy có các chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh ủy mà trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính đảng, cơ quan thường trực ban chỉ đạo cải cách tư pháp và ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của tỉnh ủy
 

Với 05 nhóm nhiệm vụ được giao: 
1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện: Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của tỉnh ủy, ủy ban thường vụ tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống thm nhũng. Cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng báo cáo tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy xem xét, quyết định. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất với ban thường vụ tỉnh ủy cho chủ trương về hoạt động đánh giá công tác năm của các cơ quan nội chính ở địa phương, hội luật gia, đoàn luật sư… và một số cơ quan có liên quan đến lĩnh vực nội chính, tư pháp ở tỉnh. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất với ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến tỉnh ủy, kiến nghị với thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy xử lý những đơn thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được thường trực tỉnh ủy giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân theo quy định. Chủ trì, phối hợp với văn phòng tỉnh ủy giúp thường trực tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân. …
2. Về hướng dẫn, kiểm tra, giám sát: Phối hợp với ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tham mưu, giúp tỉnh ủy, ủy ban thường vụ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm về lĩnh vực công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy kiểm tra, giám sát các cơ quan quan nội chính địa phương thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng. Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng ở địa phương. Chủ trì hoặc phối hợp với các vơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xử lý một số vụ việc, vụ án có sự chỉ đạo xử lý của ban thường vụ tỉnh ủy và của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính đảng cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác nội chính đảng của các cấp trong đảng bộ tỉnh.
3. Nhiệm vụ thẩm định, thẩm tra: Các đề án, văn bản về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trước khi trình tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy. Tham gia gia ý kiến đối với các đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh về nội dung liên quan đến lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trước khi trình tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy. 
4. Phối hợp với ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tham mưu giúp tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực nội chính. Phối hợp với Ban tổ chức tỉnh ủy trong công tác cán bộ theo quy định của ban thường vụ tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động của ban nội chính tỉnh ủy.Tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đố với một số chức danh tư pháp theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ. Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan liên quan xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trình ban thường vụ tỉnh ủy ban hành. Phối hợp với  văn phòng tỉnh ủy giúp tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy.
5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy giao./. 

 


Tác giả: Ngọc Thúy - BNC
Nguồn: laocai.org.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 38
Hôm qua : 94
Tháng 01 : 3.569
Tháng trước : 3.155
Năm 2020 : 3.569