Thứ 4, ngày 29 tháng 01 năm 2020 | 06:16
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những điểm mới trong Quy định 07-QĐi/TW của Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm

Ngày 28/8/2018 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 07-QĐi/TW (Gọi tắt là Quy định 07) quy định về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm thay thế Quy định số 263-QĐi/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm. 

Quy định số 07-QĐi/TW kế thừa những nội dung cơ bản của Quy định số 263-QĐ/TW, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng vi phạm. Sau đây là một số điểm mới trong công tác xử lý kỷ luật tổ chức Đảng theo Quy định 07-QĐi/TW, cụ thể:

1. Bổ sung quy định trong việc giải thích hậu quả do hành vi vi phạm của tổ chức Đảng gây ra (Điều 2)

Bổ sung khoản 4, Điều 2: “Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi tổ chức đảng vi phạm trực tiếp lãnh đạo, quản lý; gây dư luận bức xúc, bất bình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”. Khoản 11, Điều 2: “Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn được quy định trong Quy định này mà khi hết thời hạn đó thì tổ chức đảng vi phạm không bị xử lý kỷ luật”.

2. Bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật Đảng (Điều 3)

Ngoài 08 nguyên tắc theo như quy định trước đây thì Quy định 07 bổ sung thêm nguyên tắc thứ 9 trong việc xử lý kỷ luật Đảng đối với tổ chức vi phạm. Cụ thể: Nếu tổ chức Đảng bị kỷ luật đã sáp nhập, chia tách hoặc kết thúc hoạt động thì việc công bố quyết định kỷ luật được thực hiện ở tổ chức Đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đó.

3. Đã có quy định cụ thể về thời hiệu xử lý kỷ luật (Điều 5)

Trước đây Quy định 263-QĐ/TW chưa từng đề cập tới thời hạn xử lý kỷ luật đối với một tổ chức Đảng vi phạm cho đến khi Quy định 07- QĐi/TW ra đời đã bổ sung thêm quy định này. Theo đó, thời hạn xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng vi phạm như sau:

- 05 năm đối với những vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

- 10 năm đối với những vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

- Đối với những vi phạm bị kỷ luật bằng hình thức giải tán hoặc vi phạm về chính trị nội bộ, an ninh, quốc phòng, đối ngoại xâm phạm đến lợi ích quốc gia thì không có thời hiệu xử lý kỷ luật.

Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm tổ chức Đảng có vi phạm. Trường hợp trong thời hạn xử lý kỷ luật, tổ chức Đảng có vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính từ thời điểm thực hiện vi phạm mới.

4. Bổ sung tình tiết giảm nhẹ khi xem xét kỷ luật Đảng (Điều 7)

Theo Quy định 07- QĐi/TW, tại điểm d, khoản 1, Điều 7: có tinh thần, thái độ kiểm điểm tự giác, nghiêm túc, giúp tổ chức Đảng có thẩm quyền kiểm tra, xem xét, xử lý chính xác, kịp thời các tổ chức, cá nhân có vi phạm cũng được xem là tình tiết giảm nhẹ khi xem xét kỷ luật Đảng đối với tổ chức vi phạm.

5. Bổ sung thêm các hành vi sai phạm sẽ bị kỷ luật, trong đó có rất nhiều điều bổ sung quy định về kỷ luật giải tán đối với tổ chức đảng vi phạm

a. Bổ sung thêm nhiều hành vi sai phạm bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo

5.1. Vi phạm về quan điểm chính trị, chủ trương, đường lối, nghị quyét, chỉ thị của Đảng (Điều 8)

Bổ sung Điểm b, c Khoản 2 (kỷ luật cảnh cáo) nội dung: “b) Chỉ đạo hoặc định hướng đưa thông tin sai lệch chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; c) không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời để đảng viên trong tổ chức Đảng có hành vi kích động tư tưởng bất mãn, chống đối nội bộ”. Bổ sung điểm c, d khoản 3 (kỷ luật giải tán) nội dung: “c) Có chủ trương móc nối, câu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tuyên truyền, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước; d) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân”.

5.2Vi phạm trong việc ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước(Điều 9)

Bổ sung Điểm a, b, c Khoản 2 (kỷ luật cảnh cáo) nội dung: “a) Có trách nhiệm nhưng không ban hành chương trình hành động hoặc kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo quy định. b) Thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoặc trong bàn bạc, thảo luận dẫn đến ban hành văn bản có nội dung trái với nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc của cấp trên. c) Quá trình tổ chức thực hiện có quyết định trái với nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên”.

5.3. Vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng (Điều 10)

Bổ sung điểm a, đ, e, g khoản 1 (kỷ luật khiển trách) nội dung: “a) Chậm ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng theo quy định; đ) Vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, không tổ chức họp đảng bộ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo quy định mà không có lý do chính đáng; e) Ủy quyền cho cấp dưới xem xét, thực hiện một số nhiệm vụ không đúng hoặc vượt quá thẩm quyền; g) Không chấp hành chế độ báo cáo, chế độ thông tin và trả lời chất vấn theo quy định của Đảng và Nhà nước”. Bổ sung cụ thể các hành vi tại khoản 2 (kỷ luật cảnh cáo) các nội dung: “a) Không ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng theo quy định; b) Ban hành quy chế làm việc có nội dung sai trái, trao quyền không đúng quy định của Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu dẫn đến người đứng đầu lạm quyền, lộng quyền, làm trái quy định; c) Cục bộ, bè phái dẫn đến vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. d) Báo cáo sai sự thật, bao che khuyết điểm, vi phạm của cấp dưới; đ) Tự phê bình và phê bình yếu kém dẫn đến nội bộ mất đoàn kết; e) Dung túng, bao che, không đấu tranh, xử lý kịp thời đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm dẫn đến đảng viên đó vi phạm”.

5.4. Vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ và công tác đảng viên (Điều 11)

Bổ sung điểm d, đ, e khoản 1 (kỷ luật khiển trách) nội dung: “d) Nhận xét, quyết định kết nạp quần chúng vào Đảng không đúng quy định hoặc không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng; đ) Đánh giá, xếp loại, khen thưởng, phong, tặng các danh hiệu cho tổ chức đảng và đảng viên, cho đảng viên miễn công tác và sinh hoạt đảng, xóa tên đảng viên không đúng quy định; e) Chỉ đạo hoặc quyết định cung cấp hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên cho người không có trách nhiệm trái quy định”. Chuyển nội dung Điểm c, Khoản 1 (kỷ luậtkhiển trách) sang Điểm d, Khoản 2 (kỷ luật cảnh cáo) nội dung: “d) Không chỉ đạo, tổ chức thẩm tra, xác minh lịch sử chính trị hoặc kết luận không đúng về lịch sử chính trị, chính trị nội bộ; xác nhận lịch sử chính trị, chính trị hiện nay sai sự thật cho cán bộ, đảng viên”.Bổ sung điểm b, c, đ khoản 2 (kỷ luật cảnh cáo) nội dung: “b) Đấu tranh phê bình và tự phê bình yếu kém, để người đứng đầu lợi dụng thao túng hoặc áp đặt đưa ra các quyết định không đúng về công tác cán bộ; c) Thiếu trách nhiệm dẫn đến việc xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế của tổ chức, đơn vị không đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;đ) Thiếu trách nhiệm trong việc nhận xét, đánh giá, thẩm định, dẫn đến đề xuất, giới thiệu cán bộ lãnh đạo, quản lý, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân không đủ điều kiện, tiêu chuẩn cho các cơ quan, tổ chức”.

5.5. Vi phạm các quy định về bầu cử (Điều 12)

Chuyển nội dung Điểm d, Khoản 1 (kỷ luật khiển trách) sang Điểm d, Khoản 2 (kỷ luật cảnh cáo) nội dung: “d) Biết có thành viên trong cấp ủy, tổ chức đảng có hành vi mua chuộc, xúi giục, cưỡng ép người khác hoặc vận động bầu cử trái quy định hoặc trái với sự lãnh đạo của cấp ủy nhưng không ngăn chặn, xử lý”. Bổ sung cụ thể các hành vi vi phạm tại khoản 2 (kỷ luật cảnh cáo) nội dung: “a) Có chủ trương để vận động người tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử vào các chức danh của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trái quy định; b) Buông lỏng lãnh đạo dẫn đến cá nhân lợi dụng vận động hoặc chi phối tập thể bầu người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; c) Thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát dẫn đến vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bầu cử”.

5.6. Vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước (Điều 13)

Chuyển nội dung Điểm d, Khoản 1 (kỷ luật khiển trách) sang Điểm c, Khoản 2 (kỷ luật cảnh cáo) nội dung: “c) Có chủ trương, chỉ đạo hoặc quyết định việc đầu tư xây dựng công trình, trụ sở làm việc, khu vui chơi, giải trí, mua sắm trang thiết bị, tài sản công trái quy định”.Bổ sung cụ thể các hành vi vi phạm tại khoản 2 (kỷ luật cảnh cáo) nội dung: “a) Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để các doanh nghiệp của Đảng, Nhà nước vi phạm pháp luật hoặc thua lỗ nghiêm trọng; b) Cho chủ trương hoặc quyết định bán, cho mượn, cho thuê tài sản hoặc liên doanh, liên kết không đúng quy định gây thiệt hại nghiêm trọng về tiền, tài sản của Nhà nước”.

5.7. Vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân; việc giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (Điều 14)

Bổ sung cụ thể các hành vi vi phạm tại khoản 2 (kỷ luật cảnh cáo) nội dung: “a) Không lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan chức năng xem xét kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của pháp luật; b) Không lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đối thoại trực tiếp với công dân theo quy định dẫn đến mất ổn định chính trị - xã hội”.

5.8. Vi phạm các quy định về thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán (Điều 15)

Bổ sung điểm e, khoản 1 (kỷ luật khiển trách) nội dung: “e) Chỉ đạo trì hoãn, không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không trung thực các văn bản, tài liệu, số liệu theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán”.

5.9. Vi phạm các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo (Điều 16)

Bổ sung cụ thể các hành vi vi phạm tại khoản 2 (kỷ luật cảnh cáo) nội dung: “a) Thiếu trách nhiệm, không có biện pháp ngăn chặn, xử lý người tố cáo bịa đặt, vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ; b) Chỉ đạo trù dập người tố cáo, người cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bao che cho người bị tố cáo; c) Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo dẫn đến khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp kéo dài”.

5.10. Vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí (Điều 17)

Bổ sung điểm c, khoản 1 (kỷ luật khiển trách) nội dung: “c) Buông lỏng lãnh đạo, quản lý dẫn đến không phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị”. Chuyển nội dung Điểm c, Khoản 1 (kỷ luật khiển trách) sang Điểm c, Khoản 2 (kỷ luật cảnh cáo) nội dung: “c) Cố ý không xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý”. Bổ sung điểm d, đ, e khoản 2 (kỷ luật cảnh cáo) nội dung: “d) Không lãnh đạo, chỉ đạo hoặc có hành động cản trở hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng; đ) Chỉ đạo chỉ xử lý nội bộ hoặc xử lý về hành chính đối với người có hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm; e) Bàn và thống nhất việc nhận tiền, tài sản không hợp pháp để sử dụng cho tổ chức đảng hoặc các thành viên trong tổ chức đảng”. Bổ sung cụ thể các hành vi vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại khoản 3 (kỷ luật giải tán) nội dung: “a) Ban hành nghị quyết, quyết định chống lại các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng; b) Lợi dụng việc phòng, chống tham nhũng để có các hoạt động xuyên tạc, bè phái nhằm gây mất ổn định chính trị”.

5.11. Vi phạm các quy định về phòng, chống tội phạm (Điều 19)

Bổ sung điểm d, đ, e khoản 2 (kỷ luật cảnh cáo) nội dung: “d) Cho chủ trương, chỉ đạo khởi tố hoặc không khởi tố, truy tố, xét xử, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt trái quy định của pháp luật; đ) Chỉ đạo không khởi tố, điều tra, truy tố hoặc xét xử vụ án trái quy định dẫn đến quá thời hạn hoặc hết thời hiệu xử lý vụ việc; e) Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý để cán bộ, đảng viên lợi dụng cương vị công tác, chức vụ, quyền hạn gây tổn hại lợi ích Nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân, hoặc bị lệ thuộc, lôi kéo bởi tội phạm”.

5.12. Vi phạm các quy định về đầu tư, xây dựng cơ bản (Điều 20)

Bổ sung điểm c, d, đ khoản 2 (kỷ luật cảnh cáo) nội dung: “c) Chỉ đạo làm trái quy định trong thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án; trong quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán vốn; trong việc cho chủ trương, quyết định đầu tư dẫn đến dự án đầu tư không hiệu quả; d) Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm đối với các dự án, công trình thuộc phạm vi quản lý; đ) Lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định, phê duyệt hoặc tổ chức thực hiện dự án đầu tư không đúng quy định gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản nhà nước”.

5.13. Vi phạm các quy định về kinh tế, tài chính, ngân hàng (Điều 21)

Bổ sung điểm c, d khoản 2 (kỷ luật cảnh cáo) nội dung: “c) Buông lỏng lãnh đạo để xảy ra lập quỹ trái phép, báo cáo tài chính không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán tiền và tài sản của đơn vị; d) Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, giám sát tài chính, ngân hàng gây hậu quả nghiêm trọng”.

5.14. Vi phạm các quy định về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và nhà ở (Điều 22)

Bổ sung điểm c, d, đ khoản 2 (kỷ luật cảnh cáo) nội dung: “c) Cho chủ trương, chỉ đạo cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định; đ) Cho chủ trương hoặc chỉ đạo, quyết định đầu tư, khai thác tài nguyên, khoáng sản gây ô nhiễm môi trường; đ) Có chủ trương, nghị quyết cho thuê, cho mượn quyền sử dụng đất, đem quyền sử dụng đất được giao để liên doanh, liên kết trái quy định”.

5.15. Vi phạm các quy định về an sinh xã hội và chính sách đối với người có công (Điều 24)

Chuyển nội dung Điểm g, Khoản 1 (kỷ luật khiển trách) sang Điểm c, Khoản 2 (kỷ luật cảnh cáo) nội dung: “c) Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, gây thiệt hại”.

b. Bổ sung thêm nhiều hành vi sai phạm bị kỷ luật giải tán đối với tổ chức đảng vi phạm

Ngoài các điều khoản đã quy định hình thức kỷ luật đến mức phải giải tán đối với tổ chức đảng theo như quy định trước đây thì Quy định 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 đã bổ sung thêm các hành vi vi phạm đến mức thi hành kỷ luật bằng hình thức kỷ luật giải tán tổ chức đảng tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24 (khoản 3).

                                                                                                                                                                                        BBT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 94
Tháng 01 : 3.547
Tháng trước : 3.155
Năm 2020 : 3.547