thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Số ký hiệu văn bản 73-KH/BNCTU
Ngày ban hành 21/09/2023
Ngày hiệu lực 21/09/2023
Trích yếu nội dung thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công Văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 73_kh_thuc_hien_ket_luan_so_50220230921022624101_signed.pdf