Tổng số: 174
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07-HD/TU 04/12/2023 Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Lượt xem: 7
Tải về 0
138-QĐ/TW 01/12/2023 Quy định về chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan
Lượt xem: 6
Tải về 0
137-QĐ/TW 01/12/2023 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương
Lượt xem: 8
Tải về 0
05-KH/KTĐ 28/11/2023 Kế hoạch tổng kết khối thi đua các cơ quan Tỉnh ủy 2023
Lượt xem: 7
Tải về 0
3019/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định số 3019/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 16
Tải về 0
04-KH/KTĐ 27/11/2023 Kiểm tra thực hiện công tácthi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 8
Tải về 0
131-QĐ/TW 06/11/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cựctrong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
Lượt xem: 40
Tải về 0
132-QĐ/TW 27/10/2023 Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
Lượt xem: 7
Tải về 0
129-HD/BTGTU 02/10/2023 Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
Lượt xem: 62
Tải về 0
01-QC/BNC-CĐCS 02/10/2023 Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở BNCTU
Lượt xem: 76
Tải về 3
12345678910...