Một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ở các cấp ủy, tổ chức đảng Trung ương và địa phương

    Sau khi Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27-NQ/TW) và Kế hoạch số 11-KH/TW, ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW (Kế hoạch số 11-KH/TW) được ban hành, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kế hoạch số 11-KH/TW bằng hình thức trực tuyến đến tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Các tỉnh ủy, thành ủy đã tổ chức kết nối trực tuyến Hội nghị toàn quốc do Trung ương tổ chức đến các điểm cầu của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tổ chức các hội nghị phổ biển, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Một số cơ quan, địa phương tổ chức Hội nghị chuyên đề nghiên cứu, phổ biến chuyên sâu về các nội dung của Nghị quyết số 27-NQ/TW.

 

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khoá XIII. (Ảnh minh hoạ)
Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khoá XIII. (Ảnh minh hoạ)
    Công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết đã góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cả hệ thống chính trị về quan điểm của Đảng, các đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và mục tiêu, trọng tâm, các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo Nghị quyết số 27-NQ/TW với lộ trình cụ thể. 
 
    Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nội dung của Nghị quyết số 27- NQ/TW và Kế hoạch số 11-KH/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy đã khẩn trương xây dựng, ban hành Kế hoạch, Chương trình cụ thể nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết, như: (1) Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo ban hành 03 kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; (2) Ban cán sự đảng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, trong đó xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; (3) Các ban, bộ, ngành ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Kế hoạch, Chương trình hành động cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; (4) Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao ban hành 02 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết trong ngành Tòa án; (5) Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành 03 kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; (6) Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đã chủ động ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, làm cơ sở để các cấp ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, các cấp đồng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; Nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã chỉ đạo đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy nội dung kiểm tra, giám sát việc phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.
 
    Ban Nội chính Trung ương ban hành Kế hoạch số 134-KH/BNCTW về triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kế hoạch số 11-KH/TW có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban. Ban đã thành lập 03 Đoàn kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Kết quả kiểm tra cho thấy các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc diện kiểm tra đã bám sát nội dung Nghị quyết 27-NQ/TW và các nhiệm vụ trọng tâm được giao trong Kế hoạch số 11-KH/TW của Bộ Chính trị để xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW. Một số kết quả cụ thể, đó là: (1) Đã lãnh đạo ban hành nhiều văn bản pháp luật để thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, của tỉnh ủy, thành ủy và pháp luật của Nhà nước về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quản lý kinh tế - xã hội và tích cực tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở địa phương; chỉ đạo kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền theo chỉ đạo của Trung ương. (2) Chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp ở địa phương, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW. (3) Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố. Nhất là, chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương; xử lý nghiêm cán bộ, công chức sai phạm (cả cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp tỉnh, cấp sở, ngành, quận, huyện), góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. (4) Chỉ đạo công tác cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, thành phố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan bổ trợ tư pháp ở địa phương. Vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương ngày càng được phát huy tốt hơn, góp phần bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW.

 • Phim tư liệu
 • Tuyên truyền Bộ luật hình sự 2015 (phần tiếp theo)
 • Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai – Đẩy mạnh phong trào thi đua “Trách nhiệm, kỷ cươn
 • Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
 • Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Ý chí, cách làm và hiệu quả: Bài 2 - Những cách làm có hiệu quả rõ rệt
 • Tuyên truyền Bộ luật hình sự tháng 12.2018
 • Tuyên truyền Bộ luật hình sự (Phần tiếp theo)
 • Tuyên truyền Bộ Luật hình sự 2015
 • Tuyên truyền Bộ luật tố tụng hình sự 2015
 • Tuyên truyền BLTTHS tháng 3 năm 2019
 • tuyên truyền luật tố tụng hình sự 2015 (tiếp theo tháng 1)
1 2 3 
 
image advertisement
image advertisement

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập