Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
Số ký hiệu văn bản 129-HD/BTGTU
Ngày ban hành 02/10/2023
Ngày hiệu lực 02/10/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Công Văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 129_hd_tuyen_truyen_pho_bien_k20231002015355128_signed_20231031040336737730.pdf