Văn phòng Ban
Lượt xem: 1583

VĂN PHÒNG BAN

(Theo Quy định số 04-QĐ/BNCTU ngày 23/01/2024 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)

 

 
anh tin bai

TẬP THỂ VĂN PHÒNG BAN

 

1. Chức năng

- Là phòng tham mưu, giúp việc Lãnh đạo Ban về công tác Văn phòng, tham mưu lãnh đạo Ban chỉ đạo, điều hòa quan hệ phối hợp công tác giữa các phòng thuộc Ban.

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và của Ban Nội chính Tỉnh ủy theo quy định.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chủ trì, phối hợp tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân. Cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân, báo cáo Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

- Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, khắc phục những sơ hở, bất cập về quy định, cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân; các hạn chế, thiếu sót trong hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo.

- Tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo quy định; kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy xử lý những đơn, thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh giao.

- Chủ trì phối hợp các phòng thuộc Ban thực hiện nắm tình hình, xác minh nội dung một số đơn thư, khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác xử lý, tham mưu xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân.

- Chủ trì, tham mưu người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân.

- Các nhiệm vụ công tác Văn phòng:

+ Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Ban; công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật; công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc Ban.

+ Tham mưu lãnh đạo Ban chỉ đạo, thực hiện các hoạt động về công tác hành chính, văn thư - lưu trữ, cải cách hành chính, chuyển đổi số của Ban; thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động của Ban đến Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Nội chính Trung ương theo quy định; thực hiện quản lý Cổng thông tin điện tử của Ban.

+ Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản công của cơ quan; bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Ban; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Ban.

+ Làm đầu mối giúp lãnh đạo Ban xử lý công việc hằng ngày của Ban.

+ Thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp các hoạt động chung của Ban.

2.2. Chủ trì, phối hợp tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân.

- Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm về lĩnh vực công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

- Chủ trì phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân.

- Tham mưu lãnh đạo Ban hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, quy định nội bộ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xử lý một số vụ việc khiếu nại, tố cáo có sự chỉ đạo xử lý của ban thường vụ tỉnh ủy và của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy.

- Thực hiện phân công của Lãnh đạo Ban, theo dõi, nắm tình hình và phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư...

2.3. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ thẩm định, tham gia ý kiến

- Các đề án, văn bản về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

- Tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh về những nội dung liên quan đến lĩnh vực về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân trước khi trình tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy.

- Thẩm định các văn bản của Ban trước khi phát hành.

2.4. Chủ trì, phối hợp tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ phối hợp

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác cán bộ theo quy định của Ban thường vụ tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động của ban nội chính tỉnh ủy.

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy giúp Tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, ngân sách phục vụ hoạt động của Ban.

- Với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện các quy chế, kế hoạch phối hợp đã ký kết theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân theo quy định; chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy giúp đồng chí Bí thư, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân, đối thoại với công dân.

- Thực hiện phân công của Lãnh đạo Ban, theo dõi, nắm tình hình và phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ở địa bàn cấp huyện.

- Thực hiện công tác phối hợp của Ban, Trưởng Ban với Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

    CƠ CẤU TỔ CHỨC

 
anh tin bai                        

ĐỒNG CHÍ: MA NGỌC THÚY

CHỨC VỤ: ỦY VIÊN CHI BỘ, CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                                                                                                     

 

 ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN THỊ THÊU

CHỨC VỤ:PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN VĂN ĐỊNH

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN

 anh tin bai

ĐỒNG CHÍ: ĐÀO THỊ THOA

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN - PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN BAN

 
anh tin bai                               

 ĐỒNG CHÍ: HOÀNG VĂN HUY

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN

 

 
anh tin bai                                   

 ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN XUÂN THẮNG

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN 

   

 ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGA

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN - VĂN THƯ

 
 

ĐỒNG CHÍ: TRẦN MINH TIẾN

         LÁI XE CƠ QUAN


 

 ĐỒNG CHÍ PHẠM QUỐC HOÀN

           LÁI XE CƠ QUAN


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập