Phòng Theo dõi công tác Nội chính và Cải cách tư pháp
Lượt xem: 1691
  

PHÒNG THEO DÕI CÔNG TÁC NỘI CHÍNH VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP 

(Theo Quy định số 04-QĐ/BNCTU ngày 23/01/2024 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)

-----

 

1. Chức năng

- Tham mưu, giúp lãnh đạo Ban về công tác nội chính, cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính, cải cách tư pháp.

- Là phòng tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chủ trì, phối hợp tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy về công tác nội chính và cải cách tư pháp. Cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và cải cách tư pháp phù hợp với địa phương.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác nội chính và cải cách tư pháp, báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

- Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, đề xuất hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, khắc phục những sơ hở, bất cập về quy định, cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác nội chính và cải cách tư pháp.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất với Ban thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về hoạt động và đánh giá công tác năm của các cơ quan nội chính ở địa phương, hội luật gia, đoàn luật sư... và một số cơ quan có liên quan trong lĩnh vực nội chính, tư pháp ở tỉnh.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Tham mưu xây dựng, ban hành các báo cáo chuyên đề của Ban có liên quan công tác nội chính và cải cách tư pháp.

- Sơ kết, tổng kết về công tác nội chính và cải cách tư pháp của Tỉnh ủy.

2.2. Chủ trì, phối hợp, tham mưu Lãnh đạo Ban thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính đảng cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác nội chính đảng của các cấp trong đảng bộ tỉnh.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính địa phương, hội luật gia, đoàn luật sư thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và cải cách tư pháp.

- Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính và cải cách tư pháp.

- Tham mưu, phối hợp, giúp Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

- Việc phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc về an ninh, trật tự phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xử lý một số vụ việc, vụ án liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; an ninh, trật tự an toàn xã hội có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy.

2.3. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban thực hiện thẩm định, tham gia ý kiến

- Các đề án, văn bản về công tác nội chính và cải cách tư pháp trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy.

- Tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh về những nội dung liên quan đến lĩnh vực về công tác nội chính và cải cách tư pháp trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy.

2.4. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban thực hiện phối hợp

- Với các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan liên quan xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp trình ban thường vụ tỉnh ủy ban hành.

- Với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị giao ban định kỳ về công tác nội chính, cải cách tư pháp theo chức năng nhiệm vụ.

- Với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện các quy chế, kế hoạch phối hợp đã ký kết theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với một số chức danh tư pháp theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Thực hiện phân công của Lãnh đạo Ban, theo dõi, nắm tình hình và phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

2.5. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh.

2.6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

 

 

                                                   CƠ CẤU TỔ CHỨC

 anh tin bai

ĐỒNG CHÍ PHẠM HỒNG QUÂN

CHỨC VỤ: TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN DUY KHÁNH

CHỨC VỤ: PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

                

                     

 

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN THẮNG

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN

 

 

ĐỒNG CHÍ: MAI THANH HOÀNG

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN (SỸ QUAN CÔNG AN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BIỆT PHÁI)

 

 
   

ĐỒNG CHÍ HÀ THU HẰNG

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN

 

 

 

                                                                         

      
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập