Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy
Lượt xem: 3531
 

 

HỌ VÀ TÊN, CHỨC VỤ

 

       

 

   NHIỆM VỤ 

(Theo Thông báo số 122-TB/BNCTU ngày 22/2/2024 của Ban Nội chính Tỉnh ủy)

 

Đồng chí: Lý Văn Hải

Chức vụ: UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban.

                                         

 

                                                        
   

- Chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động của cơ quan; chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về toàn bộ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Phân công, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí Phó Trưởng ban.

- Trực tiếp phân công và xử lý các văn bản gửi đến cơ quan; các văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh và Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của hai ban chỉ đạo.

- Chỉ đạo thực hiện các chương trình, đề án của tỉnh; kế hoạch công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy và các nội dung trình, báo cáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Là Chủ tịch Hội đồng đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, lao động; Hội đồng sáng kiến; Hội đồng công nhận hiệu quả, phạm vi áp dụng sáng kiến; Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật của Ban.

- Chỉ đạo công tác Văn phòng, trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ của Ban theo quy định.

- Theo dõi, phụ trách các tổ chức Đảng theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và huyện ủy Mường Khương về công tác PCTNTC (theo phân công của Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh)

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và các nhiệm vụ theo quy chế làm việc của Ban.

             
       
anh tin bai

Đồng chí: Thân Công Thanh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban.                                                                                          

 

 

 

- Giúp Trưởng ban phụ trách công tác PCTNTC; xử lý đơn thư gửi đến Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh.

- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Phòng Theo dõi công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Phòng nghiệp vụ II).

- Giúp Trưởng Ban thực hiện ký sao tài liệu mật theo quy định.

- m chủ tài khoản của Cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Chỉ đạo trực tiếp một số nhiệm vụ của Văn phòng gồm:

+ Công tác tham mưu xử lý đơn thư gửi đến Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh.

+ Chỉ đạo hoạt động về công tác hành chính - quản trị; công tác thi đua khen thưởng.

+ Chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp, hợp tác với ban nội chính các tỉnh theo các kế hoạch đã ký kết; phụ trách công tác đối ngoại của cơ quan.

- Theo dõi công tác nội chính, PCTNTCCCTP tại các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy: Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng; Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; các huyện ủy: Bảo Yên, Văn Bàn, Bắc Hà, Thị ủy Sa Pa, Thành ủy Lào Cai.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban chỉ đạo của tỉnh và đồng chí Trưởng Ban phân công.

 
anh tin bai

Đồng chí: Nguyễn Thị Minh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giúp Trưởng ban phụ trách công tác nội chính và cải cách tư pháp; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; công tác văn thư, lưu trữ; cải cách hành chính, chuyển đổi số của Ban.

- Chỉ đạo trực tiếp Phòng theo dõi công tác nội chính và cải cách tư pháp (Phòng Nghiệp vụ I).

- Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Ban, chỉ đạo hoạt động Cổng thông tin điện tử của Ban theo quy định.

- Giúp Trưởng Ban thực hiện ký sao tài liệu mật theo quy định khi đồng chí Thân Công Thanh vắng mặt tại cơ quan.

- Chỉ đạo trực tiếp một số nhiệm vụ của Văn phòng gồm:

+ Chỉ đạo tham mưu thực hiện công tác tiếp công dân; công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư theo quy định.

+ Chỉ đạo thực hiện công tác báo cáo, tổng hợp của Ban (tuần, tháng, quý, năm) và các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi công tác nội chính, PCTNTC và CCTP tại Đảng bộ Quân sự tỉnh; các huyện ủy: Bảo Thắng, Bát Xát, Si Ma Cai.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban chỉ đạo của tỉnh và  đồng chí Trưởng ban phân công.

 
 
 

                                                                                                              
                                       
                             
                                    
                                                                                                                                         

       

 

Theo Theo Thông báo số 80-TB/BNCTU
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập