Lào Cai, kết quả công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
Lượt xem: 132
Tỉnh ủy Lào Cai xác định việc chỉ đạo thực hiện công tác PCTC theo tinh thần NQTW 4 khóa XII là nhiệm vụ quan trọng, quá trình triển khai tổ chức thực hiện phải thường xuyên và liên tục, từ đó làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo 14 Đảng bộ, 11 Đảng đoàn, Ban cán sự đảng trực thuộc (gọi tắt là các tổ chức đảng trực thuộc) thực hiện tốt việc triển khai quán triệt, học tập tới tất cả các tổ chức đảng và toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.  

 

Anh minh họa: Một Hội nghị giao ban công tác NC, PCTN, CCTP của Tỉnh ủy Lào Cai

 

Thực hiện NQTW 4 khóa XII, Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình số 111-CTr/TU ngày 16/01/2017 về thực hiện NQTW 4 khóa XII; đồng thời xây dựng và ban hành Quy định số 28-QĐ/TU ngày 26/3/2018 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quy định cụ thể các nội dung mà cán bộ, đảng viên phải học tập và làm theo, quy định cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo để các tổ chức đảng, đảng viên áp dụng thực hiện.  Để nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quy định số 1171-QĐ/TU, ngày 23/4/2019 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Quy định số 32-QĐ/TU, ngày 07/12/2018 chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh thực hiện NQTW 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/03/2018 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Trong đó tập trung khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo kết quả kiểm điểm đánh giá tổ chức đảng, đảng viên. Thực hiện trách nhiệm nêu gương người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp, yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy các cấp phải viết cam kết trách nhiệm nêu gương, kế hoạch tu dưỡng rèn luyện. Công tác phòng chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là việc phát hiện, xử lý những trường hợp tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” luôn được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành; nhất là việc xây dựng các quy định về đạo đức cán bộ, đảng viên được đề cao. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tăng cường thực hiện Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, kịp thời chấn chỉnh tác phong công tác, lối sống xa hoa, lãng phí gây phản cảm trong xã hội và gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, giản dị, tiết kiệm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từ đó các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc huyện và các xã, thị trấn tích cực nghiên cứu, xây dựng và ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm cụ thể của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong công tác và sinh hoạt, từ đó việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng tiến bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Các tổ chức, đơn vị đã thực hiện chỉ đạo, tổ chức cơ bản thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII. Lãnh đạo ở các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cơ bản đã gương mẫu, nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, chú trọng gợi ý kiểm điểm đối với những tập thể, cá nhân có biểu hiện vi phạm; phân công các đồng chí ủy viên BTV trực tiếp dự, chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân được giao phụ trách; coi trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình.  Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy Lào Cai luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết, tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt" bằng nhiều hình thức phong phú, có tác dụng lan toả trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên.

Tuy nhiên, qua nhận diện và đấu tranh, Tỉnh Lào Cai đã xử lý: khiển trách 38 đảng viên, cảnh cáo 8 đảng viên về nội dung biểu hiện không chấp hành các nguyên tắc tổ chức của Đảng, sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác, né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa đại khái, kém hiệu quả, không có ý thức hết lòng vì nước, vì dân; không làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao... Xử lý 189 trường hợp biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, trong đó: Lỗi vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái; kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo điều hành 15 trường hợp; Lỗi kê khai tài sản thu nhập không trung thực 4 trường hợp; Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên…; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tùy tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động 75 trường hợp; Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực 32 trường hợp; đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình xã hội 67 trường hợp.

          Tỉnh Lào Cai cũng xác định, trong những năm tới, tình hình tình tiêu cực, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ các cơ quan Nhà nước và sự chống, phá quyết liệt của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động...sẽ vẫn diễn ra và có thể phức tạp hơn. Vấn đề đó sẽ tác động mạnh, nhiều chiều đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, cần coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa về thực hiện công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trong đó đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ phòng chống các biểu hiện tiêu cực và tham nhũng, lãng phí. Căn cứ từ những biểu hiện tiêu cực có tính phổ biến đã và đang diễn ra Tỉnh Lào Cai cũng xây dựng 10 giải pháp về phòng, chống đối với những biểu hiện tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp có thể phát sinh, xảy ra trong thời gian tới ở một số lĩnh vực: Việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư, dự án bất động sản, xuất nhập cảnh, trong công tác cán bộ, quản lý ngân sách...

                                                                    

 

 

 

    

 

Thanh Huyền (BNC)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 784
  • Trong tuần: 1,637
  • Tất cả: 396,209
Đăng nhập