Ban Nội chính Tỉnh ủy, giao ban công tác tháng 4/2022
Lượt xem: 288
Ban Nội chính Tỉnh ủy vừa tổ chức họp giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022; đồng chí Lý Văn Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban  chủ trì cuộc họp; dự họp có các đồng chí lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ công chức nhân viên thuộc Ban;

Quang cảnh cuộc họp

Theo đó, tháng 4/2022 Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP theo kế hoạch đã đề ra; duy trì tổ chức tốt các hội nghị giao ban định kỳ tháng, quý; tổng hợp có chất lượng báo cáo công tác nội chính, PCTNTC, CCTP; hằng tháng tham mưu tổng hợp đề xuất các vụ các vụ án, vụ việc do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; kịp thời tham mưu xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực Đề án 16-ĐA/TU; Cơ quan thường trực BCĐ CCTP tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong việc nắm tình hình, tổng hợp, xử lý thông tin, kịp thời... góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, một số nhiệm vụ nổi bật: Tổng hợp, trình Tỉnh ủy ba hành 06 báo cáo chuyên đề: (1) báo cáo kết quả tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật”; (2) văn bản văn bản góp ý của Tỉnh ủy về Đề án thành lập BCĐ cấp tỉnh về PCTNTC của Bộ Chính trị; (3) kế hoạch tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; (4) kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW ngày 23/3/2022 của BCĐ Trung ương về PCTNTC về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; (5) báo cáo kết quả thực hiện hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản thu nhập năm 2021. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị: (1) giao ban công tác nội chính, PCTNTC và CCTP quý I năm 2022, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022; hoàn thiện dự thảo báo cáo, thông báo kết luận sau Hội nghị; (2) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 07 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao do Ban Nội Trung ương tổ chức; chuẩn bị bài phát biểu cho Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị; (3) đề xuất Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh và tham dự làm việc của Thường trực tỉnh ủy với các cơ quan tư pháp của tỉnh để chỉ đạo xử lý vụ án. Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực BCĐ CCTP tỉnh: tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động của BCĐ CCTP tỉnh Lào Cai quý I, triển khai nhiện vụ quý II/2022; kết luận sau Hội nghị; hoàn thiện, trình Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp  tỉnh ban hành Quyết định, Kế hoạch kiểm tra của BCĐ CCTP tỉnh kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCTP trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; ban hành văn bản xin ý kiến tham gia dự thảo kế hoạch kiểm tra và cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra; văn bản rà soát các bản án hành chính mà Tòa án tuyên chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện, hủy quyết định hành chính hoặc buộc thực hiện hành vi hành chính của người bị kiện. Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Đề án số 16-ĐA/TU. Ban hành kế hoạch và triển khai 03 cuộc kiểm tra về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo kế hoạch. Tham gia ý kiến đối với công tác cán bộ theo phân cấp đối với 07 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo Quy chế số 14-QC/TU vào ngày 30/3/2022 (01 buổi/08 lượt/08 công dân). Thực hiện tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân theo lịch, tiếp 03 buổi/06 lượt/10 công dân. Tham gia tiếp công dân cùng Thường trực UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND  tỉnh: 03 buổi. Tiếp nhận 35/35 đơn ơn gửi đến Tỉnh ủy 26 đơn; đơn thư gửi đến Ban 09 đơn).Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết theo thẩm quyền: 18 vụ án, vụ việc (các vụ án, vụ việc thuộc diện Tỉnh ủy chỉ đạo: 08 vụ việc, vụ án; các vụ án do Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi đôn đốc: 10 vụ việc, vụ án. Báo cáo tiến độ các vụ án, vụ việc do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các vụ án, vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề ngh do Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi báo cáo tháng 3/2022.

Đánh giá kết luận Hội nghị, đồng chí Lý Văn Hải - Trưởng Ban ghi nhận kết quả đã đạt được trong tháng 4/2022, đồng thời chỉ đạo các phòng thuộc Ban tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 5/2022 theo chương trình, kế hoạch đề ra, trọng tâm là: Hoàn thiện dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ Chính trị; văn bản hướng  theo dõi, đôn đốc vụ án, vụ việc do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo; Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi đôn đốc; trình Tỉnh ủy báo cáo rà soát theo Thông báo 1430-TB/TU, ngày 07/4/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về tổng kết giai đoạn công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên dịa bàn tỉnh Lào Cai; tham mưu xây dựng chuyên đề “thực trạng kiểm soát quyền lực để PCTNTC của Tỉnh ủy Lào Cai và HĐND các cấp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị” theo Thông báo số 1460-TB/TU ngày 20/4/2022 và Kế hoạch số 01-KH/BCĐĐA của Ban chỉ đạo Đề án Ban Nội chính Trung ương; tham mưu Tỉnh ủy 121-KH/TU ngày 20/4/2022, kế hoạch tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế, tiệu cực. Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực BCĐ CCTP tỉnh: Tham mưu BCĐ CCTP tỉnh tổ chức cuộc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCTP giai đoạn 2021-2025 đối với Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai. Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực Đề án số 16-ĐA/TU: tiếp tục phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu xây dựng bộ tài liệu Đề án số 16-ĐA/TU. Tiếp tục triển khai 03 cuộc kiểm tra theo kế hoạch.

Nguyễn Định (BNC)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 229
  • Trong tuần: 3,523
  • Tất cả: 654,868
Đăng nhập