Ban Nội chính Tỉnh ủy kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2023 ​
Lượt xem: 94
  

Tháng 10/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Chương trình số 179-CT/TU ngày 30/12/2022 chương trình công tác năm 2023; Chương trình số 177-CTr/TU ngày 15/12/2022 công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 ‑ 2025 và các thông báo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2023; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; Quy chế làm việc năm 2023; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị theo Quy chế số 20-QC/TU ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực 02 ban chỉ đạo: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC); Cải cách tư pháp (CCTP) và cơ quan chủ trì Đề án 16-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, một số kết quả nổi bật:

Tham mưu Tỉnh ủy: Báo cáo chuyên đề Thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức thuộc phạm vi quản lý, phụ trách”; báo cáo kết quả công tác nội chính, PCTNTC, CCTP tỉnh 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và kết luận sau Hội nghị; triển khai thực hiện Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại phiên họp thứ 24; chuẩn bị các nội dung phục vụ phiên tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; tổng hợp báo cáo kết quả, chỉ đạo trước và sau phiên tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 9/2023; phương án tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Chủ tịch HĐND và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác nội chính, PCTNTC, CCTP 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Tổ chức xong cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng; pháp luật của Nhà nước; ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Lào Cai trong công tác nội chính, PCTNTC và CCTP đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên. Tiếp nhận, xử lý: 39/41 đơn; phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo Quy chế số 14-QC/TU ngày 26/9/2019; thực hiện tiếp công dân theo nhiệm vụ của Ban tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 05 ngày với 19 lượt/28 công dân; tham gia 03 buổi tiếp công dân của Thường trực HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội và UBND tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh: Tham mưu tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; ban hành báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và thông báo kết luận sau Hội nghị; trình Tỉnh ủy báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 theo Kế hoạch số 336-KH/TU ngày 17/9/2020 của Tỉnh ủy.

Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh: Đề xuất nội dung, tổ chức phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; đề xuất nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; triển khai cuộc kiểm tra Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNTC; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, xử lý đối với 03 vụ án, 02 vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý; tổng hợp báo cáo thể chế hóa văn bản của Đảng về công tác PCTNTC thành pháp luật; báo cáo rà soát các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực có khó khăn vướng mắc, kéo dài thuộc diện Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo PCTNTC theo dõi, chỉ đạo. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ trì Đề án số 16-ĐA/TU: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Đề án theo Kế hoạch số 56-KH/BNCTU ngày 12/01/2023 về triển khai thực hiện Đề án số 16 năm 2023. Tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2023.

Ký Kế hoạch phối hợp về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai với Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu năm 2023 và giai đoạn 2023-2025.Cơ quan phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai (24/8/2013 - 24/8/2023); tổ chức thành công Giải Thể thao Khối Thi đua các cơ quan Tỉnh ủy năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện thi đua “phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn” giai đoạn 2021-2023.

Triển khai nhiệm vụ tháng 11/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung  triển khai nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023 của Ban, trọng tâm là tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTNTC và CCTP tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2023; trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành báo cáo nội chính, PCTNTC và CCTP tháng 10/2023;

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của các Ban Chỉ đạo PCTNTC và CCTP tỉnh nhiệm vụ của cơ quan chủ trì Đề án số 16-ĐA/TU theo chức năng, nhiệm vụ.  

Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện các vụ việc, vụ án, đơn thư khiếu nại, tố cáo có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; việc giải quyết vụ án, vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh do Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi; các vụ án, vụ việc, các đơn thư theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế 26-QC/TU ngày 02/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế chuyên viên theo dõi tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy. Rà soát việc thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo.

Báo cáo đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác PCTNTC và tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai; tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2023; kế hoạch phối hợp về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP với tỉnh Sơn La, Lai Châu. Phối hợp chuẩn bị nội dung ký Kế hoạch phối hợp về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai với Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng năm 2023 và giai đoạn 2023-2025.                                                            

Nguyễn Định - Ban Nội chính Tỉnh ủy
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 530
  • Trong tuần: 2,762
  • Tất cả: 892,836
Đăng nhập