Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2023 ​
Lượt xem: 67
Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy vừa tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2023; đồng chí Lý Văn Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban chủ trì, tham dự buổi sinh hoạt có toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ.

Trong tháng 10, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nhiệm vụ của cơ quan bảo đảm theo kế hoạch đề ra; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả các  hoạt động kỷ niệm trong tháng; đảng viên tham gia phong trào thi đua đạt thành tích cao. Các đồng chí đảng viên chi bộ luôn có trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tích cực nghiên cứu các văn bản phục vụ công tác chuyên môn; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

anh tin bai

Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch của Cơ quan, Chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; tham mưu cho Ban đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu ban hành: Báo cáo chuyên đề Thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức thuộc phạm vi quản lý, phụ trách”; báo cáo kết quả công tác nội chính, PCTNTC, CCTP tỉnh 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và kết luận sau Hội nghị; Trình Thường trực Tỉnh ủy phương án tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí chủ tịch HĐND và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh theo Thông báo số 2865-TB/TU ngày 09/8/2023 về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban ngày 07/8/2023. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy: (1) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác nội chính, PCTNTC, CCTP 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; (2) Họp liên ngành tư pháp thực hiện yêu cầu tại Văn bản số 5095-CV/BNCTW ngày 05/10/2023.

Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh: Tham mưu tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh 9 tháng, ban hành báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; trình Tỉnh ủy báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh: Chuẩn bị nội dung phục vụ phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; tham mưu ban hành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023; tham mưu tổ chức 01 cuộc kiểm tra của Ban Chỉ đạo đối với Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNTC. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, xử lý đối với 03 vụ án, 02 vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ trì Đề án số 16-ĐA/TU: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Đề án theo Kế hoạch số 56-KH/BNCTU ngày 12/01/2023 về triển khai thực hiện Đề án 16 năm 2023. Tổ chức cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng; pháp luật của Nhà nước; ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Lào Cai trong công tác nội chính, PCTNTC và CCTP đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên.

Tham gia ý kiến điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y quy hoạch, khen thưởng cán bộ đối với 06 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; dự thảo các quy trình công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong ngành Giáo dục theo nội dung Tờ trình số 948-TTr/BCĐ, ngày 09/10/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Tiếp nhận, xử lý: 45/51 đơn; phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo Quy chế số 14-QC/TU. Thực hiện tiếp công dân theo nhiệm vụ của Ban tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 05 ngày, 19 lượt/28 công dân; tham gia 03 buổi tiếp công dân của Thường trực HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội và UBND tỉnh.

Tổ chức thành công buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy và tổ chức thành công giải thể thao Khối thi đua các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Tiếp tục quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên tìm hiểu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta càng trong sạch, vững mạnh”; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các quy chế, quy định của Ban. Thường xuyên quán triệt, giám sát và đôn đốc đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện tốt Quy định số 368-QĐ/TU ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập chuyên đề  “Tiếp tục thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” Phổ biến tuyên truyền bài viết “Bác Hồ chuẩn bị bàn nói chuyện với đồng bào Lào Cai” chuyên mục cùng suy ngẫm “Không còn là câu chuyện nhỏ nữa”. Tổ chức xong  01 cuộc giám sát đối với 02 đảng viên thuộc chi bộ.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đoàn thể tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời tích cực phối hợp tham gia các hoạt động phong trào.

Về phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2023: Chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng 11 theo Chương trình công tác năm 2023 của cơ quan, chi bộ đã đề ra; thực hiện tốt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối CQ-DN tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời quán triệt cán bộ đảng viên trong đơn vị thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Quy định số 368-QĐ/TU ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.                                                           

Nguyễn Thêu (BNC)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 589
  • Trong tuần: 2,821
  • Tất cả: 892,895
Đăng nhập