Thứ 4, ngày 29 tháng 01 năm 2020 | 06:15
Số 21 - HD/BTCTW
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
11/11/2019
11-QĐi/TW
Quy định số 11-QÐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
05/04/2019
27-CT/TW
Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
10/01/2019
16-HD/TW
Hướng dẫn số 16-HD/TW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
08/11/2018
Số: 08-QĐi/TW
Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương
05/11/2018
04-QĐi/TW
Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy
25/07/2018
Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 94
Tháng 01 : 3.547
Tháng trước : 3.155
Năm 2020 : 3.547