Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh: Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 ​
Lượt xem: 1256
6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2023. Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp đã ban hành Chương trình công tác  năm 2023 và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCTP như: Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15 ngày 18/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCTP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác NC, PCTNTC, CCTP 6 tháng đầu năm 2023 của Tỉnh ủy Lào Cai.

(Ảnh: Nguồn Báo Lào Cai)

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2023; hướng dẫn các cơ quan nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2023; hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023; tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 134-KH/BNCTW ngày 01/6/2023 của Ban Nội chính Trung ương; tham mưu xây dựng Báo cáo tình hình, kết quả tổ chức thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư; Báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Ban hành văn bản triển khai thực hiện Thông báo số 2665-TB/TU ngày 30/5/2023 của Thương trực Tỉnh ủy về tham mưu thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐĐA ngày 18/5/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, Ban Nội chính Trung ương về “Cơ chế bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”. Tổ chức làm việc với Hội Luật gia tỉnh Lào Cai để nắm tình hình tổ chức hoạt động của Hội Luật gia tỉnh theo Kết luận số 322-KL/TU ngày 28/12/2021 của Tỉnh ủy; tiếp nhận xử lý 28/28 đơn của công dân liên quan đến hoạt động của các cơ quan tư pháp tỉnh, việc thi hành các bản án hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh: Chỉ đạo tổ chức 01 cuộc Giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động công chức, chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai; chỉ đạo thẩm tra báo cáo của các cơ quan Tư pháp (Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục thi hành án dân sự) trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023; thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt việc theo dõi trả lời, giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, nhất là đối với các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực tư pháp; giám sát hoạt động của Hội thẩm TAND hai cấp thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh chỉ đạo tuyên truyền triển khai thực hiện Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15 ngày 18/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2023 - 2027”; Báo cáo đánh giá về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai phục vụ Đoàn Kiểm tra của Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp về việc kiểm tra công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; ban hành văn bản chỉ đạo về việc thực hiện pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính; thực hiện nghiêm túc việc tham gia đối thoại với người dân, tham gia phiên tòa, cung cấp hồ sơ, chứng cứ cho Tòa án để thúc đẩy giải quyết vụ việc, vụ án. Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án hành chính, kịp thời xử lý những vướng mắc trong việc thi hành án hành chính; thực hiện nghiêm túc việc tham gia đối thoại với người dân, tham gia phiên tòa, cung cấp hồ sơ, chứng cứ cho Tòa án để phục vụ giải quyết vụ việc, vụ án. chỉ đạo Sở Tư pháp tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bổ trợ tư pháp, ban hành văn bản về việc triển khai Quyết định số 977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; tổ chức kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Công an tỉnh: Chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra hình sự và công tác xây dựng lực lượng của cơ quan điều tra hai cấp năm 2023 đối với 09 đơn vị công an các huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục kiện toàn các cơ quan điều tra, sắp xếp luân chuyển, điều động cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh tư pháp thuộc Cơ quan điều tra. Tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tư pháp: Tập trung quán triệt nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, từng bước triển khai các chương trình, hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác: Vận hành cổng hành chính công; các cơ chế 01 cửa; tiếp tục triển khai hệ thống camera giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh tại thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa, hệ thống thiết bị phá sóng, máy chiếu; đường truyền giao ban trực tuyến...

 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp; triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKS ngày 02/12/2022 của VKSND Tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; VKSND tỉnh đã quán triệt kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng, của ngành về cải cách tư pháp. Phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định được 48  vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo xử lý nghiêm minh, kịp thời, chính xác nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tổ chức 88 phiên tòa rút kinh nghiệm/36 Kiểm sát viên làm công tác giải quyết án hình sự; tham gia 10 phiên tòa xét xử lưu động. Thực hiện tốt chủ trương tăng cường tranh tụng tại phiên tòa, VKSND hai cấp tỉnh Lào Cai đã tổ chức 123 phiên tòa xét xử theo yêu cầu cải cách tư pháp, nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa;  phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp để theo dõi, quản lý chặt chẽ số vụ án, bị can tạm đình chỉ điều tra. Đến thời điểm báo cáo, số án tạm đình chỉ tại cơ quan điều tra là 130 vụ/75 bị can; số án tạm đình chỉ tại Viện kiểm sát là 16 vụ/19 bị can.

Tòa án nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/2023/CT-CA ngày 03/01/2023 của TANDTC về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tòa án năm 2023; Thực hiện Chương trình số 23-CTr/BCĐCCTP ngày 30/12/2022 về Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh. TAND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 06/KH-TA ngày 07/02/2023 triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác CCTP năm 2023 để triển khai thực hiện trong TAND hai cấp. Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai thụ lý 2.321 vụ, việc các loại, đã giải quyết 1.730 vụ, việc, tỷ lệ giải quyết đạt 74,5%. Còn 591 vụ, việc đều mới thụ lý và trong hạn luật định, không có vụ, việc nào kéo dài quá thời hạn quy định của pháp luật. Tổ chức 39 phiên tòa trực tuyến; 68 phiên toà rút kinh nghiệm; tiếp nhận hòa giải, đối thoại thành theo Luật Hòa giải đối thoại 267/281 việc; công khai 1.331 bản án, quyết định; áp dụng 07 án lệ trong công tác xét xử; tiếp nhận và kiểm tra 1.931 bản án, quyết định và 1.517 hồ sơ giải quyết các loại án của Tòa án nhân dân cấp huyện. Kiểm tra theo định kỳ hàng tháng đối với các Hồ sơ vụ án cho bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, Hồ sơ hoãn thi hành án và Hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân cấp huyện.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh:  Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính Phủ về Phê duyệt đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Thi hành án dân sự đối với các Bản án, Quyết định kinh doanh thương mại giai đoạn 2023-2028. Nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra của Cục đối với các Chi cục; công tác tự kiểm tra, áp dụng, thực hiện theo đúng quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 về việc ban hành Quy chế kiểm tra trong thi hành án dân sự. Năm 2023 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-CTHADS ngày 11/7/2023 kèm theo Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2023. 6 tháng đầu năm Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành tự kiểm tra công tác thi hành án dân sự tại đơn vị theo kế hoạch đã xây dựng; Cục Thi hành án dân sự tiến hành kiểm tra toàn diện công tác THADS tại 03 Chi cục (Văn Bàn, Bảo Yên, thành phố Lào Cai); kiểm tra chuyên đề tại Chi cục THADS huyện Bảo Thắng và đã ban hành kết luận kiểm tra theo đúng quy định. 

 Các cơ quan tư pháp từ tỉnh đến huyện đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ, nhất là đối với cán bộ có chức danh tư pháp, xây dựng đội ngũ công chức trong sạch, vững mạnh theo tinh thần cải cách tư pháp, đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ công chức gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Thêu (BNC)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập