Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh, tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCTP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 131
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Tỉnh ủy; Chương trình số 04-CTr/BCĐCCTP tỉnh ngày 03/3/2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (BCĐ CCTP) tỉnh; Ngày 25/6/2021, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCTP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo CCTP tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo CCTP tỉnh, một số đồng chí thành viên Tổ giúp việc BCĐ CCTP tỉnh

 

6 tháng đầu năm 2021, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (BCĐCCTP) tỉnh triển khai công tác CCTP năm 2021; chỉ đạo các cơ quan đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Đảng đối với công tác tư pháp; triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc; Kế hoạch số 316-KH/TU ngày 04/5/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Kế hoạch số 338-KH/TU về triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Đồng chí Đặng Xuân Phong - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh chủ trì hội nghị

Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh: (1) Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực giúp việc BCĐ CCTP tỉnh: Tham mưu tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021 của BCĐ CCTP tỉnh, đánh giá, tổng kết hoạt động của BCĐ CCTP tỉnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác CCTP năm 2021; ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ CCTP tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chương trình số 04-CTr/BCĐ ngày 03/3/2021 về công tác CCTP năm 2021; Kết luận số 05- KL/BCĐ ngày 03/3/2021 của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác CCTP năm 2021 của BCĐ CCTP tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác năm công tác năm 2021 của BCĐ; kiện toàn Tổ giúp việc BCĐ; hướng dẫn các cơ quan nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy ban hành kế hoạch công tác cải cách tư pháp năm 2021. Tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc; tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 26-CT/TW và hướng dẫn số 04-HD/TW về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW; phối hợp với UBKT Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy bổ sung nội dung kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo đối với 03 vụ án theo Chỉ thị số 26-CT/TW, các cơ quan tư pháp đã giải quyết xong 01 vụ; đang tiếp tục tham mưu theo dõi, đôn đốc 02 vụ án, các cơ quan chức năng đang giải quyết theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; văn bản số 257-CV/TU ngày  30/3/2021 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự năm 2021; báo cáo đánh giá tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 25/3/2016 của Tỉnh ủy về triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp; Báo cáo 01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TU  ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Tổ chức 01 cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính; cải cách tư pháp và việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà, Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai. (2) Chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Chủ trì, phối hợp Cơ quan điều tra Công an tỉnh, Tòa án tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xác định các vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo nghiêm minh, kịp thời nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương và phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao năng lực, kĩ năng tranh tụng tại phiên tòa: kết quả: Số vụ án trọng điểm được xác định là 44 vụ án trọng điểm; phối hợp tổ chức 44 phiên tòa rút kinh nghiệm; 07 phiên tòa xét xử lưu động, nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh rà soát báo cáo rà soát công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ theo Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020 của Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ ; kết quả rà soát: Tổng số án tạm đình chỉ là 149 vụ/117 bị can: Số vụ do Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ 133 vụ/93 bị can (mới 06 vụ/02 bị can); đã giải quyết: 11 vụ/07 bị can (phục hồi điều tra: 07 vụ/06 bị can; đình chỉ: 04 vụ/01 bị can (03 vụ do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; 01 vụ/01 bị can do sự chuyển biến của pháp luật)); hiện còn tồn 122 vụ/86 bị can. Số vụ án do Viện KSND ra quyết định tạm đình chỉ 16 vụ/24 bị can (cũ), giải quyết: đình chỉ 00 vụ/02 bị can (do sự chuyển biến của pháp luật), hiện còn tồn: 16 vụ/22 bị can. (3) Chỉ đạo Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14, kết quả: Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai đã nhận 1.727 đơn của công dân. Trong đó có 01 vụ chuyển sang hòa giải, đối thoại tại Tòa án trước khi thụ lý, kết quả: hòa giải, đối thoại không thành. (4) Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện ủy, thành ủy, thị ủy kiện toàn BCĐ CCTP cấp huyện để tham mưu, giúp việc cho các huyện ủy, thành ủy, thị ủy về công tác cải cách tư pháp.

UBND tỉnh ban hành 08 kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định về pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 73-KL/TW ngày 20/5/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp. Phát triển đội ngũ bổ trợ tư pháp đủ về số lượng, đáp ứng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có kiến thức pháp lý cần thiết để phục vụ hoạt động cải cách tư pháp

Các cơ quan tư pháp (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát) tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ án xâm hại tình dục trẻ em, Luật phòng chống ma túy; góp ý vào vào dự thảo Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030. Đồng thời tổ chức triển khai thi hành các đạo luật có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án,...Các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, giao ban trực tuyến, hệ thống giám sát phiên tòa trực tuyến, phối hợp hiệu quả trong công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm; công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật, không xảy ra oan, sai. Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, qua đó rút kinh nghiệm về những sai sót, đồng thời giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong công tác giải quyết án, đảm bảo cho việc áp dụng thống nhất pháp luật, nâng cao chất lượng giải quyết án trong Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai; triển khai Quyết định số 42/QĐ-CA ngày 12/3/2021 của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệ, theo đó áp dụng 04 án lệ trong quá trình giải quyết án.

- Công an tỉnh: tiếp tục kiện toàn củng cố mô hình tổ chức các đội điều tra ở cơ quan điều tra các cấp, tiếp tục sắp xếp luân chuyển, điều động cán bộ một cách hợp lý, hiệu quả; thực hiện bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hindh sự đồng thời là thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam kiêm Trưởng nhà tạm giữ Công an huyện đối với Công an huyện Bảo Yên; bổ nhiệm lại 12 điều tra viên (sơ cấp 01; trung cấp 11); bổ nhiệm mới 02 điều tra viên sơ cấp. 6 tháng đầu năm: Cơ quan điều tra các cấp đã bắt 484 đối tượng; khởi tố 232 vụ/373 bị can; kết luận chuyển viện VKS hai cấp đề nghị truy tố 218 vụ/354 bị can. Tổng số tiếp nhận 319 tin, đã giải quyết 264/319 tin.

- Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh: Thực hiện tốt quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý hai cấp giai đoạn 2021-2026; bảo đảm tuyển dụng đủ biên chế được giao, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng công tác tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ về lý luận chính trị, quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ; cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo đúng quy định. 6 tháng đầu năm 2021, VKSND 2 cấp tỉnh Lào Cai đã thực hành quyền công tố (THQCT), kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 347 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (tăng 64 tin so với cùng kỳ năm 2020), cơ quan chức năng đã giải quyết 323 tin báo; THQCT và kiểm sát điều tra vụ án hình sự 292 vụ/473 bị can; cơ quan điều tra đã giải quyết 255 vụ/397 bị can, đang điều tra 37 vụ/76 bị can; THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 242 vụ/408 bị can, đã giải quyết 218 vụ/366 bị can (đạt 90%), đang giải quyết 24 vụ/42 bị can; THQCT và kiểm sát xét xử vụ án hình sự sơ thẩm 342 vụ/644  bị cáo.

- Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, luân chuyển, điều động cán bộ, chất lượng đội ngũ công chức được nâng cao, có kinh nghiệm trong công tác giải quyết các loại án, cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác, có bản lĩnh, đạo đức, phẩm chất tốt, có năng lực và tinh thần trách nhiệm. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác sơ tuyển Học viện Tòa án năm 2021; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh ra quyết định bổ nhiệm 07 chức vụ (01 Chánh tòa, 03 Phó Chánh tòa, 02 Trưởng phòng Tòa án nhân dân tỉnh; 01 Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân cấp huyện); bổ nhiệm 30 Hòa giải viên Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân huyện, thành phố, thị xã. Cử 15 lượt công chức tham gia các lớp tập huấn, khóa đào tạo, bồi dưỡng,... về chuyên môn, nghiệp vụ. Triển khai thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự, giới thiệu bầu và báo cáo số lượng Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. 6 tháng đầu năm 2021, Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai thụ lý 2.181 vụ, việc các loại, đã giải quyết 1.669 vụ, việc; còn 512 vụ, việc đang nghiên cứu giải quyết trong hạn luật định, không có vụ, việc nào tồn đọng kéo dài quá thời hạn quy định của pháp luật; công bố 1.266 bản án, quyết định của Tòa án.

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh luôn trú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức: đã đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm mới 02 chức danh phó Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp; hoàn thiện hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại 01 chức danh phó chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Lào Cai; điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 02 kế toán. 6 tháng đầu năm 2021 đã thụ lý, giải quyết là 2.911 việc/603,566 tỷ đồng (trong đó: Số cũ chuyển sang 931việc/384,935 tỷ đồng; số thụ lý mới 1.980 việc/218,631.228 tỷ đồng), giảm 445 việc/70,800 tỷ đồng so với cùng kỳ 2020: kết quả:  Ủy thác 23 việc/2,816 tỷ đồng; Thu hồi, hủy quyết định thi hành án 06 việc/2,613 tỷ đồng. Tổng số phải thi hành là 2.882 việc/598,137 tỷ đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 2.353 việc/401,195 tỷ đồng; số chưa có điều kiện thi hành là 521 việc/195,04 tỷ đồng; số hoãn thi hành án là 08 việc/1,902 tỷ đồng; số thi hành xong là 1.794 việc/204,777 tỷ đồng, giảm 174 việc (9%) so với cùng kỳ năm 2020. Số việc chuyển kỳ sau 1.088 việc/393,360 tỷ đồng. Tiếp nhận, theo dõi, giải quyết 08 việc, đã thi hành xong: 04 việc.

 - Hội đồng nhân dân tỉnh, thường xuyên tổ chức chương trình khảo sát, giám sát tại Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp trước mỗi kì họp... Thực hiện tốt việc xem xét, thẩm tra các báo cáo của các cơ quan tư pháp, UBND tỉnh và báo cáo, chất vấn người đứng đầu các cơ quan tư pháp tại các kỳ họp của hội đồng nhân dân. Tại kỳ họp thứ 17 (kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ), HĐND, các Ban, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát thông qua việc xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND, UBND, các Ban HĐND, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đảng đoàn UBMTTQ tỉnh chỉ đạo Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh ban hành các kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021gắn với triển khai hoạt động giám sát theo nội dung đề án 15 năm 2021 như: Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 26/3/2021 về triển khai thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU năm 2021về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn, 2020-2025”; Chỉ đạo Ban Thường trực MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 12/QC-BTTUBMTTQ-VKS ngày 05/4/2018 về phối hợp công tác giữa Viện kiểm sát nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Lào Cai. 

 

Nguyễn Thêu (BNC)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 728
  • Trong tuần: 1,581
  • Tất cả: 396,153
Đăng nhập