Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai, họp giao ban công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2021
Lượt xem: 49
Ngày 02/8/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức họp giao ban đánh giá công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2021. Đông chí Lý Văn Hải - UVBTV TỈnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp gồm các đồng chí lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, công chức nhân viên thuộc Ban

Theo Báo cáo công tác tháng 7/2021, trong tháng, các phòng thuộc Ban căn cứ chức năng nhiệm vụ đã tham mưu cho Ban triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và phát sinh:

Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác NC, PCTN và CCTP, trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành báo cáo công tác nội chính, PCTN và CCTP 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm cuối 2021, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy sau hội nghị.

- Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành: báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; báo cáo kết quả rà soát, xử lý 06 vụ việc theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương; báo cáo kết quả chuyển các vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án đến cơ quan điều tra để thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật (nội dung phục vụ Phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về TCTN); báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; văn bản tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Hoàn thiện trình Tỉnh ủy ban hành: (1) chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; (2) báo cáo kết quả theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 797-CV/TU ngày 06/7/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai, về việc rà soát, tham mưu chỉ đạo việc thực hiện các Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019 và các năm trước.

- Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” (Đề án 16): (1) hướng dẫn các tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án; (2) ban hành Quyết định số 37-QĐ/BNCTU ngày 01/7/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành lập Tổ biên soạn, xây dựng cuốn “Tài liệu tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và phòng, chống tham nhũng”; (3) nghiên cứu tham mưu xây dựng đề cương chi tiết cuốn tài liệu Đề án 16; (4) tổng hợp báo cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. - Ban hành 15 báo cáo chuyên đề, văn bản hướng dẫn, đôn đốc về công tác nội chính, PCTN, CCTP.

- Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) CCTP tỉnh: (1) tham mưu BCĐ CCTP tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCTP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; (2) ban hành báo cáo kết quả CCTP 6 tháng đầu năm 2021 và kết luận sau Hội nghị; (3) tham mưu trình đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban, BCĐ CCTP tỉnh làm việc với các cơ quan tư pháp tỉnh; (5) văn bản phối hợp với các cơ quan báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 03/6/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai; (6) phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh rà soát các cá nhân, tập thể có liên quan trong các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật Tòa án tuyên chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện.

- Triển khai 02 cuộc kiểm tra: (1) Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác NC, CCTP và Quy định số 11-QĐi/TW đối với 02 đơn vị (Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà; Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai); (2) Cuộc kiểm tra việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân và Quy chế số 17-QC/TU ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên và Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa. Ban hành Kế hoạch, Quyết định Thành lập đoàn khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm, vi phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Thực hiện tốt công tác rà soát thường xuyên các kết luận thanh tra kinh tế xã hội do các các đơn vị gửi đến; thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý 44/44 đơn thư. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết theo thẩm quyền: 15 vụ án, vụ việc

Thực hiện tốt công tác báo cáo tổng hợp phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của ban: Trong tháng đã ban hành 15 báo cáo, văn bản về về công tác nội chính, PCTN, CCTP.

- Duy trì tốt các hoạt động Cổng thông tin điện tử của Ban: cập nhật, biên tập và đăng tin bài 25 tin, bài và 01 video lên Cổng thông tin điện tử của Ban.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp: Đồng chí Lý Văn Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá: Trong tháng 7/2021, các phòng thuộc Ban đã chủ động, tích cực tham mưu cho lãnh đạo Ban tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và phát sinh về công tác NC, PCTN và CCTP theo kế hoạch đã đề ra; nhiều nhiệm vụ triển khai thực hiện xong trươc tiến độ Tỉnh ủy giao; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực Đề án 16-ĐA/TU; Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; ; góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của cơ quan, của tỉnh, Trung ương về thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 8/2021, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo:: Các phòng thuộc Ban tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban; thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả vụ việc phức tạp; chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong việc nắm tình hình, tổng hợp, xử lý thông tin, kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý tốt các vụ việc phát sinh; thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống Covid-19 trong tình hình mới...

                                                       

Nguyễn Thêu (BNC)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 733
  • Trong tuần: 1,586
  • Tất cả: 396,158
Đăng nhập