Ban Nội chính Tỉnh ủy, đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2021
Lượt xem: 44
Ban Nội chính Tỉnh ủy vừa tổ chức họp giao ban tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2021; Đồng chí Lý Văn Hải, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp còn có các đồng chí lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Ban.

 

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh Nguyễn Định)

Trong tháng 8/2021 các phòng thuộc Ban đã tham mưu cho Ban chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, PCTN và CCTP theo kế hoạch đã đề ra; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực Đề án 16; Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả vụ việc phức tạp. Chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong việc nắm tình hình, tổng hợp, xử lý thông tin, kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý tốt các vụ việc phát sinh...; góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của cơ quan, của tỉnh, Trung ương về thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới; Công điện 05/CĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, một số nhiệm vụ nổi bật:

- Tổng hợp, hoàn thiện báo cáo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP) tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2021; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác NC, PCTN và CCTP; hoàn thiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy sau hội nghị.

- Tham mưu xây dựng trình Tỉnh ủy ban hành: (1) báo cáo kết quả xử lý 06 vụ việc theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương; (2) chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; (3) báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; (4) văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh: Trình đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh làm việc với các cơ quan tư pháp tỉnh. Ban hành văn bản kiện toàn Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; văn bản phối hợp với các cơ quan báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 03/6/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai; phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh rà soát các cá nhân, tập thể có liên quan trong 31 bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật Tòa án tuyên chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện (thời hiệu rà soát từ 01/01/2017-31/3/2021) theo Kết luận số 163-KL/TU; tham mưu cho Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh xây dựng Kế hoạch, Quyết định, đề cương kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Tham mưu thực hiện cơ quan Thường trực Đề án số 16: Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/BNCTU ngày 12/3/2021 kế hoạch thực hiện Đề án số 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI năm 2021; chủ trì, phối hợp với UBKT Tỉnh ủy tham mưu xây dựng ban hành báo cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; ban hành văn bản về thực hiện nhiệm vụ Đề án 16, trong 6 tháng cuối năm 2021 theo Thông báo số 852-TB/TU ngày 03/8/2021 của Tỉnh ủy; tổng hợp danh sách để tham mưu cho Ban lập mạng lưới cán bộ thực hiện Đề án 16 trên địa bàn tỉnh

- Ban hành: (1) thông báo kết luận kiểm tra kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai, Bắc Hà về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính, CCTP và Quy định số 11-QĐi/TW; (2) thông báo kết luận kiểm tra thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân, và Quy chế số 17-QC/TU ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa; Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên năm 2021; (3) kế hoạch, Quyết định Thành lập đoàn khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm, vi phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai (ban hành công văn gửi các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng khảo sát trực tiếp về dự kiến thời gian, chương trình của Đoàn khảo sát); (4) kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bát Xát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính, CCTP và Quy định số 11-QĐi/TW.

- Tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh theo quy định; trong tháng tiếp 03 buổi/17 lượt/26 công dân (nội dung phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, lĩnh vực hành chính, Tư pháp, chế độ chính sách…); từ ngày 03/8/2021 thực hiện Công điện 05/CĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Ban Nội chính Tỉnh ủy tạm dừng tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết theo thẩm quyền 24 vụ án, vụ việc thuộc diện Tỉnh ủy chỉ đạo: 07 vụ việc, vụ án; do Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi đôn đốc: 17 vụ việc, vụ án.

- Duy trì tốt các hoạt động Cổng thông tin điện tử của Ban: cập nhật, biên tập và đăng tin bài 20 tin, bài và 01 video lên Cổng thông tin điện tử của Ban.

Trong tháng 8 năm 2021 Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, PCTN và CCTP theo kế hoạch đã đề ra; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực Đề án 16; Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả vụ việc phức tạp. Chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong việc nắm tình hình, tổng hợp, xử lý thông tin, kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý tốt các vụ việc phát sinh...; góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của cơ quan, của tỉnh, Trung ương về thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới; Công điện 05/CĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, các đồng chí Lý Văn Hải – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương kết quả mà các phòng thuộc Ban đã thực hiện trong tháng 8, đồng thời chỉ đạo các phòng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng 9/2021 và các tháng cuối năm.

Đ/c Lý Văn Hải - UVBTV Tỉnh ủy Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

tặng Huy hiệu vì sự nghiệp phát triển tỉnh Lào Cai cho CB, CC, NV thuộc Ban

(Ảnh Minh Tiến)

Tại cuộc họp này, các đồng chí lãnh đạo Ban đã trao tặng “Huy hiệu vì sự nghiệp phát triển tỉnh Lào Cai” cho 04 đồng chí là cán bộ, cồn chức nhân viên Ban Nội chính Tỉnh ủy có thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển tỉnh Lào Cai.

Nguyễn Thêu (BNC)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 789
  • Trong tuần: 1,642
  • Tất cả: 396,214
Đăng nhập