Phòng Tham mưu Công tác Cải cách tư pháp - Tổng hợp
Lượt xem: 1450

PHÒNG THAM MƯU CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP - TỔNG HỢP

(Theo Quy định số 01-QĐ/BNCTU ngày 08/9/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

 về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)

 

anh tin bai

TẬP THỂ PHÒNG THAM MƯU CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP - TỔNG HỢP

 

1. Chức năng

- Tham mưu giúp lãnh đạo Ban giúp việc Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư theo lĩnh vực được giao.

- Là phòng tham mưu về công tác CCTP trên địa bàn tỉnh; tham mưu, giúp việc lãnh đạo Ban về công tác tổ chức - cán bộ; công tác hành chính, quản trị; công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật của Ban và công tác tổng hợp các hoạt động trong nội bộ Ban.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

- Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh (theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành).

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý các vụ án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; các vấn đề có ý kiến khác nhau và những vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ CCTP trên địa bàn tỉnh; đánh giá công tác năm của Hội luật gia, Đoàn luật sư và một số cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu lãnh đạo Ban tổng hợp, xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm của Ban hàng năm và theo nhiệm kỳ; các thông báo kết luận của Trưởng ban, các văn bản chỉ đạo điều hành lãnh đạo Ban, các báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực được phân công; đồng thời tham mưu, đề xuất thực hiện các hoạt động chung của Ban theo quy định; tham mưu chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy theo quy định.

- Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Ban; công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật; công tác đối ngoại của cơ quan theo quy định; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Ban.

- Tham mưu lãnh đạo Ban văn bản tham gia với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý; tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với một số chức danh tư pháp theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Tham mưu lãnh đạo Ban chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan liên quan xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp trong công tác cải cách tư pháp và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành. Định kỳ tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các quy chế phối hợp theo chức năng nhiệm vụ của phòng được giao tham mưu thực hiện.

- Tham mưu lãnh đạo Ban đề xuất, kiến nghị với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý những đơn, thư có nội dung liên quan đến lĩnh vực được giao.

- Tham mưu lãnh đạo Ban chỉ đạo, thực hiện các hoạt động về công tác hành chính, văn thư - lưu trữ của Ban; xây dựng báo cáo tuần, tháng, quý và tổng kết năm của Ban theo quy định; thực hiện ứng dụng và quản lý Cổng thành viên Cổng thông tin điện tử của Ban.

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản công của cơ quan; bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Ban; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Ban theo quy định.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Tham mưu lãnh đạo Ban và Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức của đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan tư pháp về thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật trong công tác CCTP.

- Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm về lĩnh vực công tác CCTP; phối hợp với các phòng thuộc Ban tham gia thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Tham gia hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác cải cách tư pháp cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác CCTP trên địa bàn tỉnh.

 - Tham mưu lãnh đạo Ban hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, quy định nội bộ của cơ quan.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

- Tham mưu lãnh đạo Ban thẩm định các đề án, văn bản về công tác CCTP trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Tỉnh uỷ.

- Tham mưu lãnh đạo Ban tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh về những nội dung liên quan đến lĩnh vực CCTP trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy.

2.4. Phối hợp

 - Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong thực hiện quy trình công tác cán bộ theo quy định và trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động của Ban.

- Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan liên quan tham mưu xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp trong công tác CCTP trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy giúp Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân và xử lý các đơn thư thuộc lĩnh vực phòng quản lý theo quy định.

- Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho lãnh đạo Ban giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời thực hiện một số nội dung về công tác tài chính, hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ của cơ quan.

- Với các phòng thuộc Ban chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hội nghị của Ban theo quy định.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

 

 

ĐỒNG CHÍ: NGHIÊM XUÂN BẮC

CHỨC VỤ: ỦY VIÊN CHI BỘ, TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                                                                     

 

 ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN THỊ THÊU

CHỨC VỤ: PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN VĂN ĐỊNH

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN

 anh tin bai

ĐỒNG CHÍ: ĐÀO THỊ THOA

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN - PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN BAN

 anh tin bai

 ĐỒNG CHÍ: PHẠM QUỲNH TRANG

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN

 

 

 ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGA

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN - VĂN THƯ

 

 ĐỒNG CHÍ: TRẦN MINH TIẾN

         LÁI XE CƠ QUAN

 

 ĐỒNG CHÍ PHẠM QUỐC HOÀN

           LÁI XE CƠ QUAN


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 587
  • Trong tuần: 2,819
  • Tất cả: 892,893
Đăng nhập