Phòng Theo dõi công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 1811
PHÒNG THEO DÕI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

(Theo Quy định số 04-QĐ/BNCTU ngày 23/01/2024 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)

-------

 
anh tin bai

TẬP THỂ PHÒNG THEO DÕI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

 
 

1. Chức năng

- Tham mưu lãnh đạo Ban về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

- Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Là phòng tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chủ trì, phối hợp tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, báo cáo Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

- Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, đề xuất Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, khắc phục những sơ hở, bất cập về quy định, cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

- Tham mưu thực hiện đúng quy định về mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Tham mưu xây dựng, ban hành các báo cáo chuyên đề của Ban có liên quan công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

- Sơ kết, tổng kết về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tỉnh ủy.

2.2. Chủ trì, phối hợp tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác nội chính đảng của các cấp trong đảng bộ tỉnh.

- Tham mưu, phối hợp, giúp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và thành viên ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính địa phương, hội luật gia, đoàn luật sư thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Việc phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo, hướng dẫn một số vụ án, vụ việc được Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phân công.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xử lý một số vụ việc, vụ án về tham nhũng, tiêu cực có sự chỉ đạo xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc: Phát hiện, xử lý các vụ việc; tiếp nhận xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, tiêu cực; trước hết là các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

2.3. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban thẩm định, tham gia ý kiến

- Các đề án, văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trước khi trình tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy.

- Tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh về những nội dung liên quan đến lĩnh vực về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

2.4. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban thực hiện phối hợp

- Với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

- Với Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết tổ chức các hoạt động theo quy định, quy chế làm việc; tổ chức các phiên họp cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.

- Với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện các quy chế, kế hoạch phối hợp đã ký kết theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện phân công của Lãnh đạo Ban, theo dõi, nắm tình hình và phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ở địa bàn cấp huyện.

2.5. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

2.6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.


anh tin bai                                                                       

  

 

 

 

ĐỒNG CHÍ: NGHIÊM XUÂN BẮC

CHỨC VỤ: ỦY VIÊN CHI BỘ, TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 ĐỒNG CHÍ: TRẦN THỊ THANH HUYỀN

CHỨC VỤ: PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


 anh tin bai

 ĐỒNG CHÍ: MAI MINH NGỌC

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN (SỸ QUAN CÔNG AN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BIỆT PHÁI)

 anh tin bai

 ĐỒNG CHÍ: TRIỆU THỊ BÍCH THÙY LIÊN

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN

 
anh tin bai                                                  
 

ĐỒNG CHÍ: PHẠM QUỲNH TRANG

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN

 

                                                                                                                                             

 
 
 

 


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập