Phòng Tham mưu công tác Nội chính
Lượt xem: 1506
  

PHÒNG THAM MƯU CÔNG TÁC NỘI CHÍNH

(Theo Quy định số 01-QĐ/BNCTU ngày 08/9/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

 về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)

1. Chức năng

- Tham mưu, giúp lãnh đạo Ban về công tác nội chính Đảng; công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư theo quy định.

- Là phòng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính Đảng.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

- Tham mưu lãnh đạo Ban, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận; các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác nội chính trên địa bàn tỉnh báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy xem xét, quyết định; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính.

- Tham mưu lãnh đạo Ban chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, các phòng thuộc Ban đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về hoạt động và đánh giá công tác năm của các cơ quan nội chính và một số cơ quan liên quan trong lĩnh vực nội chính trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu lãnh đạo Ban chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các phòng thuộc Ban tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh và các nội dung theo Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09//11/2018 của Bộ Chính trị.

- Tham mưu lãnh đạo Ban tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Tỉnh ủy; đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý những đơn, thư có nội dung quan trọng; đồng thời theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc giải quyết đơn, thư Thường trực Tỉnh ủy giao.

- Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan có chức năng tổ chức tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; thực hiện công tác tiếp dân của Ban và các phiên tiếp công dân của HĐND - UBND tỉnh; phân loại, xử lý đơn thư gửi đến Ban theo quy định.

- Tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo kết quả công tác nội chính, PCTN và CCTP và kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban công tác nội chính hằng tháng, quý và tổng kết năm; các báo cáo định kỳ, đột xuất và các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực được phân công.

- Tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức sơ kết, tổng kết các quy chế phối hợp theo chức năng nhiệm vụ của phòng được giao tham mưu thực hiện.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm về công tác nội chính.

- Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng và tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính địa phương, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính. Đồng thời theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy và của Ban.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Ban, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xử lý một số vụ việc, vụ án có sự chỉ đạo xử lý của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy về lĩnh vực nội chính và các nội dung theo Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09//11/2018 của Bộ Chính trị.

- Tham mưu hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính đảng cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác nội chính đảng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

- Tham mưu lãnh đạo Ban thẩm định các đề án, văn bản về công tác nội chính trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Tỉnh ủy.

- Tham mưu lãnh đạo Ban tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh về những nội dung liên quan đến lĩnh vực nội chính trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ và Tỉnh ủy.

2.4. Phối hợp

- Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Tỉnh uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực nội chính.

- Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan liên quan tham mưu xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp thực hiện công tác nội chính.

- Tham mưu lãnh đạo Ban tham gia ý kiến trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý; tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với một số chức danh tư pháp theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị giao ban công tác nội chính định kỳ.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao./.

 

                                                                                                  CƠ CẤU TỔ CHỨC

 anh tin bai

ĐỒNG CHÍ PHẠM HỒNG QUÂN

CHỨC VỤ: TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN DUY KHÁNH

CHỨC VỤ: PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

                

                     

 

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN THẮNG

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN

 

 

ĐỒNG CHÍ: MAI THANH HOÀNG

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN (SỸ QUAN CÔNG AN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BIỆT PHÁI)

 

 
   

ĐỒNG CHÍ HÀ THU HẰNG

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN

 

 

 

                                                                         

      
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 555
  • Trong tuần: 2,787
  • Tất cả: 892,861
Đăng nhập