Phòng Tham mưu công tác Phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 1617
 
PHÒNG THAM MƯU CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

(Theo Quy định số 01-QĐ/BNCTU ngày 08/9/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

 về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)

 

 
anh tin bai
TẬP THỂ PHÒNG THAM MƯU CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
CHỤP ẢNH VỚI ĐỒNG CHÍ THÂN CÔNG THANH - PHÓ TRƯỞNG BAN
 

1. Chức năng

- Tham mưu lãnh đạo Ban về công tác PCTN trên địa bàn tỉnh; tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư theo lĩnh vực được phân công.

- Là phòng tham mưu về công tác PCTN.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

- Tham mưu lãnh đạo Ban, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận, các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác PCTN trên địa bàn tỉnh, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

- Giúp lãnh đạo Ban tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN.

- Tham mưu lãnh đạo Ban chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến lĩnh vực được phân công tham mưu thực hiện.

- Chủ trì tham mưu nắm tình hình, đề xuất xử lý những đơn, thư có nội dung liên quan đến lĩnh vực PCTN do Ban tiếp nhận hoặc do Tỉnh ủy giao tham mưu xử lý; giúp lãnh đạo Ban theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các đơn, thư về tham nhũng, kinh tế được Thường trực Tỉnh ủy giao.

- Tham mưu thực hiện đúng quy định về mua tin phục vụ công tác PCTN.

- Tham mưu tổ chức thực hiện rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, kết luận của Thanh tra Chính phủ; thanh tra của các bộ, ngành trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Trung ương; thực hiện rà soát thường xuyên các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội của các tổ chức, đơn vị theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

- Tham mưu xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất; các báo cáo chuyên đề, báo cáo sơ kết, tổng kết công tác PCTN trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Giúp lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Đề án về công tác PCTN của Tỉnh ủy.

- Định kỳ tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện quy chế phối hợp trong công tác PCTN và các quy chế phối hợp theo chức năng nhiệm vụ của phòng được giao tham mưu thực hiện.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm đối với các tổ chức, đơn vị về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.

- Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của Ban hằng năm đối với các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tácPCTN. Tham mưu Ban theo dõi, đôn đốc việc xử lý các vụ việc, vụ án và các kết luận có nội dung liên quan đến công tác PCTN.

- Tham mưu lãnh đạo Ban hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác PCTN cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác PCTN của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

- Tham mưu lãnh đạo Ban thẩm định các đề án, văn bản liên quan đến công tác PCTN trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Tỉnh ủy.

- Tham mưu lãnh đạo Ban tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh về những nội dung liên quan đến lĩnh vực PCTN trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy.

2.4. Phối hợp

- Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan liên quan xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp trong công tác PCTN.

- Phối hợp với các phòng thuộc Ban, tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy giúp Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân khi có nội dung liên quan đến công tác PCTN.

- Tham mưu lãnh đạo Ban tham gia ý kiến trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý; tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với một số chức danh tư pháp theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

 anh tin bai

  

 

 

 

ĐỒNG CHÍ: MA NGỌC THÚY

CHỨC VỤ: ỦY VIÊN CHI BỘ, TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 ĐỒNG CHÍ: TRẦN THỊ THANH HUYỀN

CHỨC VỤ: PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 ĐỒNG CHÍ: HOÀNG VĂN HUY

   CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN

 anh tin bai

 ĐỒNG CHÍ: MAI MINH NGỌC

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN (SỸ QUAN CÔNG AN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BIỆT PHÁI)

 anh tin bai

 ĐỒNG CHÍ: TRIỆU THỊ BÍCH THÙY LIÊN

CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN

 

                                                                                                                                             

 
 
 

 


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 869
  • Trong tuần: 2,062
  • Tất cả: 892,136
Đăng nhập