Ban Nội chính Tỉnh ủy, kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 122
Xác định Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, lãnh đạo Ban luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác Chuyển đổi số và triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban. Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023  trong 6 tháng đầu năm đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, hiệu quả; phân công rõ trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo Ban, các phòng thuộc Ban và các đồng chí công chức thuộc Ban. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc và cải cách hành chính trong Đảng. Cán bộ, công chức trong cơ quan khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin do Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai.
 
anh tin bai

(Ảnh Minh họa)

- Công tác quán triệt, triển khai: 6 tháng đầu năm 2023, Ban Nội chính tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư và các văn bản của Tỉnh ủy: Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển Công nghệ thông tin tỉnh và Truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025; Đề án số 14-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025”; Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai thực hiện Đề án số 14 “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025” trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 13/4/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số và triển khai thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025; thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong đó đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Trưởng Ban, 01 đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Trưởng Ban và 03 đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo là các đồng chí Trưởng phòng thuộc Ban; tiếp tục triển khai Kế hoạch số 49-KH/BNCTU ngày 19/9/2022 về chuyển đổi số năm 2023 và kế hoạch đầu tư mua sắm lĩnh vực công nghệ thông tin giai đoạn 2023-2025.

- Về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: Lãnh đạo và chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy đã được Tỉnh ủy trang bị đầy đủ phương tiện trang thiết bị máy tính xách tay kết nối mạng internet để truy cập Hệ thống ứng dụng tập trung của tỉnh và mail công vụ (@laocai.gov.vn), 01 máy tính bàn để kết nối Lotus Note 8.5; 100% máy tính kết nối mạng Internet đều được cài đặt phần mềm diệt Virut có bản quyền. Tiếp tục triển khai ứng dụng dùng chung của tỉnh; việc xử lý các văn bản đi và đến của Ban được thực hiện trên hệ thống Ioffice đạt trên 80% với tổng số 3.217 văn bản đi và đến qua hệ thống Ioffice, trong đó có479 văn bản đi được phát hành và 2.738 văn bản đến được xử lý). Hàng ngày cán bộ, công chức Ban đều truy cập vào Hệ thống tập trung và xử lý các công việc được giao trên Hệ thống theo chức năng, nhiệm vụ và tiến độ được giao xử lý công việc.

- Duy trì và thực hiện thường xuyên hệ thống xếp lịch: Hằng tuần, đều tiến hành cập nhật công khai lịch công tác của lãnh đạo Ban trên Hệ thống ứng dụng dùng chung để toàn thể cán bộ, công chức cơ quan biết thực hiện. Từ 15/12/2022 đến 08/6/2023, đã thực hiện sắp xếp đầy đủ lịch của 26 tuần.

- Hệ thống quản lý họp: Tiếp tục triển khai thực hiện Hệ thống quản lý phòng họp không giấy, kết quả đã tổ chức 16 cuộc họp, hội nghị họp không giấy.

- Kết quả triển khai thực hiện ký số văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản Ioffice: Ký số trên văn bản điện tử hệ thống Ioffice tiếp tục được Ban Nội chính Tỉnh uỷ đẩy mạnh triển khai, thực hiện, đã thực hiện trình ký số trên hệ thống Ioffice 275 văn bản các loại. Tiếp tục triển khai các phần mềm tiện ích của Kho bạc Nhà nước, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản công, phần mềm quản lý tài chính công và phần mềm Bảo hiểm xã hội đã được chuyên viên phụ trách kế toán của Ban cập nhật thường xuyên theo quy định.

                                                                    

Quỳnh Trang (BNC)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 526
  • Trong tuần: 2,758
  • Tất cả: 892,832
Đăng nhập