Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, đánh giá công tác Đảng năm 2023, triển khai công tác năm 2024
Lượt xem: 66
Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lý Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban, Bí thư Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, đảng viên Chi bộ.
anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2023, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ. Cấp ủy, chi bộ duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt; chủ động thực hiện quy trình rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy Chi bộ và cán bộ lãnh đạo quản lý cơ quan giai đoạn 2020-2025, giai đoạn 2025-2030 của năm 2023 và thực hiện công tác cán bộ theo quy định; tham mưu chỉ định cấp ủy viên, chức danh Phó Bí thư Chi bộ theo đúng quy định. Ban hành Nghị quyết phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí chi ủy viên và đảng viên chi bộ theo quy định. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, một số nhiệm vụ nổi bật: Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; chỉ thị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, vi phạm pháp luật và kiến nghị khởi tố và vi phạm pháp luật; chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra; việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành Trung ương; việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tham mưu ban hành 25 báo cáo định kỳ và chuyên đề; 04 kế hoạch và 05 văn bản chỉ đạo về công tác nội chính phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo chương trình công tác của các ban chỉ đạo. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Đề án số 16 theo kế hoạch. Thực hiện xong 02 cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban. Phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 12 ngày theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Quy chế số 14-QC/TU ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tiếp công dân theo nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy tại Trụ sở Tiếp công dân 46 ngày/96 lượt/133 công dân. Đã tiếp nhận và tham mưu xử lý 437/437 đơn, thư theo chức năng nhiệm vụ. Ký 03 kế hoạch phối hợp công tác năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 với Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu, Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng. Tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai (24/8/2013-24/8/2023). Được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan; ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; sửa đổi bổ sung các Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định về thi đua khen thưởng; cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong các cuộc họp của cơ quan, chi bộ. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên duy trì thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan; quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng bộ Khối CQ-DN tỉnh. 100% đảng viên trong Chi bộ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn yên tâm công tác, đồng thời tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch đề ra: Quý I/2023 với chủ đề ‘‘Giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay”; Quý II/2023 với chuyên đề“ Noi gương Bác - Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân”; Quý III với chuyên đề Chủ động trong công tác phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh”; Quý IV với chuyên đề “Bác Hồ với sử dụng nhân tài”. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ: Phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm đối với 02 đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Ban; thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 02 đồng chí lãnh đạo Ban theo quy định. Triển khai tổ chức thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ của Cơ quan và quy hoạch Cấp ủy Chi bộ giai đoạn 2020-2025, nhiệm kỳ 2025-2030 và của năm 2023 theo quy định.  Duy trì thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ của chi bộ, nội dung các cuộc họp được chi ủy luôn chú trọng việc đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện tốt việc quán triệt, phổ biến các văn bản mới, chính sách mới và các chuyên đề liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện 01 cuộc kiểm tra đối với 01 đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ; giám sát đối với 02 đảng viên thuộc Chi bộ. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc: Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cán bộ, đoàn viên và triển khai thực hiện tốt chương trình công tác của công đoàn và các đoàn thể.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Chi bộ tiếp tục tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, đảng ủy cấp trên tại chi bộ; lãnh đạo thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách vì lợi ích chung; lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Lãnh đạo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện việc làm  của cán bộ, công chức và người lao động. Tổ chức thực hiện Chương trình công tác năm và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2024. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ quan chủ trì của Đề án số 16-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” và năm 2024. Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực giúp việc của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc triển khai thực hiện tốt hoạt động của các tổ chức đoàn thể; chủ động và phối hợp tổ chức tham gia thực hiện tốt các hoạt động phong trào thi đua cho ngành, tỉnh phát động.

Tại Hội nghị này, Chi bộ đã tặng Giấy khen cho 03 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Chú thích ảnh

anh tin bai

Đồng chí Lý Văn Hải, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Phó Bí thư Chi bộ

tặng Giấy khen cho các đảng viên HTXSNV năm 2023

                                                                             

Nguyễn Thêu (BNC)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập