Kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/01/1966-05/1/2024): Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai, viết tiếp truyền thống vẻ vang của ngành Nội chính Đảng
Lượt xem: 104
Ngày 5/1/1966, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW về thành lập Ban Pháp chế Trung ương -Tổ chức tiền thân của Ban Nội chính Trung ương ngày nay, để đảm bảo sự lãnh đạo của đảng đối với công tác xây dựng nhà nước và pháp luật, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời chính thức của ngành Nội chính Đảng.

Ngay từ khi mới thành lập, trong điều kiện đất nước rất khó khăn, hai miền bị chia cắt, thù trong, giặc ngoài ráo riết chống phá, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ban Pháp chế Trung ương đã tham mưu hiệu quả cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, với quyết tâm tạo bước chuyển mới, rõ rệt hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Hội nghị Trung ương 5 khóa XI đã quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban Chỉ đạo; tái lập Ban Nội chính Trung ương là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và tái lập Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục được sửa đổi, bổ sung; ngành Nội chính Đảng được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới; tổ chức, bộ máy được củng cố, kiện toàn bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong thời gian qua, mặc dù với khối lượng công việc ngày càng nhiều, trong đó nhiều việc mới, việc khó, đột xuất, phức tạp, nhạy cảm, có việc đòi hỏi phải hết sức khẩn trương, đồng thời, phải chặt chẽ, chính xác, nhưng tập thể cán bộ, công chức làm công tác Nội chính Đảng của tỉnh đã phát huy truyền thống, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đã vượt qua khó khăn, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, kiên trì, bản lĩnh, quyết liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

anh tin bai

                           Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, kỉ niệm 10 năm thành lập Ban (24/8/2013-24/8/2023)

Đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai, với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy vê công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp; những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhìn lại 10 năm xây dựng và phát triển (24/8/2013-24/8/2023), tổ chức bộ máy cơ quan Nội chính Tỉnh ủy được củng cố, kiện toàn; kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; vị thế của ngành Nội chính Đảng ngày càng được khẳng định và nâng cao. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp được đẩy mạnh, ngày càng đi vào nền nếp, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tư pháp. Công tác nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm ngày càng nhạy bén, hiệu quả, kịp thời. Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm kịp thời, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, từ sau khi thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lào Cai (tháng 6/2022), Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tham mưu hiệu quả các văn bản và điều kiện khác để phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo. Phối hợp với các cơ quan chức năng, đề xuất đưa một số vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng vào diện theo dõi, đôn đốc của Ban Chỉ đạo. 

 Tính riêng năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, điển hình như: Chương trình hành động số 209-CTr/TU, ngày 12/4/2023 về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, vi phạm pháp luật và kiến nghị khởi tố và vi phạm pháp luật; Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 19/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra; việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành Trung ương; việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tham mưu ban hành 25 báo cáo định kỳ và chuyên đề; 04 kế hoạch và 05 văn bản chỉ đạo về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan trong khối nội chính tỉnh sửa đổi Nghị quyết liên ngành số 04/NQ-LN, ngày 05/10/2017 theo Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 19/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo Thông báo số 3037-TB/TU ngày 23/10/2023 của Tỉnh ủy). Thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ quan Chủ trì Đề án số 16, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành việc in và phát hành 2.000 Cuốn tài liệu tuyên truyền bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác Đảng về kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng và phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện cấp phát theo kế hoạch; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng việc thực hiện Đề án số 16 cho 02 tập thể và 04 cá nhân. Tổ chức xong 02 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp đối với 02 đảng bộ cấp huyện theo Chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 của Ban.

 Phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 11 phiên tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Quy chế số 14-QC/TU ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tiếp công dân 39 ngày/80 lượt/113 công dân. Tham gia 18 buổi tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh; tiếp nhận, xử lý 372/372 đơn, thư khiếu nại tố cáo. Bên cạnh công tác tiếp dân, tham mưu, xử lý đơn thư, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động thành lập các Tổ công tác để kiểm tra, xác minh, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị giải quyết một số kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tham mưu báo cáo kết quả xử lý một số vụ việc liên quan đến đơn thư của công dân theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và một số đơn, thư do các cơ quan Trung ương chuyển đến. Trong quá trình xử lý đơn thư của Ban Nội chính luôn có sự phối hợp tốt giữa cấp trên với cấp dưới và giữa các ngành cùng cấp, nhằm xem xét, quan tâm quyền lợi của công dân, chú ý vận dụng các chính sách xã hội để giải quyết thấu lý, đạt tình nhằm tránh thiệt thòi cho công dân, mục đích quan trọng nhất là giải quyết dứt điểm vụ việc để ổn định tình hình an ninh, chính trị. 

 Sau 10 năm thành lập và phát triển, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai được ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu hình thức khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước. Năm 2023; Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai được Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động Hạng 3.

anh tin bai

                 Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai được tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương năm 2023

Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Nội chính Tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan sẽ nỗ lực viết tiếp truyền thống vẻ vang của ngành Nội chính Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cần tập trung triển khai hiệu quả, gồm:

Thứ nhất, thực hiện kiện toàn về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo Quy định số 137-QĐ/TW ngày 01/12/2023 ngày 1/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, PCTNTC, CCTP. Cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTNTC, CCTP theo chức năng nhiệm vụ. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh uỷ theo dõi và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 15-KH/BNCTU ngày 09/6/2021 của Ban về thi đua chuyên đề giai đoạn 2021-2025 do Ban Nội chính Trung ương phát động. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW và Quy chế số 14-QC/TU; thực hiện tiếp công dân theo chức năng nhiệm vụ của Ban. Tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy và gửi đến Ban.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp CTP tỉnh. Tập trung tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm thực thi công vụ; khắc phục tình trạng sợ sai, không dám làm, làm việc cầm chừng trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các đoàn thể chính trị, xã hội, của nhân dân, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông và cán bộ, công chức, viên chức trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ tư, tiếp tục phối hợp với y ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan chủ trì thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU; chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 về lĩnh vực nội chính, Phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tham gia ý kiến công tác cán bộ theo phân cấp.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện tốt Quy chế số 20-QC/TU ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; các kế hoạch phối hợp với ban nội chính các tỉnh, thành phố đã ký kết huy động sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của các ngành, đơn vị tham mưu toàn diện công tác nội chính Đảng trong tình hình mới.

                                                                                                                                                                           Nguyễn Thêu 

                                                                                                                                               Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập