Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2024 ​
Lượt xem: 44

Thực hiện chương trình công tác năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2024 nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, lãnh đạo cơ quan đối với công tác Phòng, chống tham nhũng tiêu cực; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, các phòng thuộc Ban, Ban Thanh tra nhân dân trong công tác đấu tranh Phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong cơ quan. Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực thi nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức và nhân viên về công tác Phòng, chống tham nhũng tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính trong thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan. Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Nội dung kế hoạch yêu cầu thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong toàn thể cán bộ, công chức và nhân viên cơ quan; thực hiện đồng bộ các giải pháp Phòng, chống tham nhũng tiêu cực tại cơ quan; tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm minh về hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cơ quan (nếu có).

Kế hoạch đề ra nội dung 06 nội dung để triển khai thực hiện trong năm 2024: (1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Phòng, chống tham nhũng tiêu cực; (2) Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực; (3) Triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; (4) Phát huy vai trò cơ quan Thường trực thực hiện Đề án 16-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; Công tác tham mưu tiếp dân của đồng chí Bí thư cấp ủy; công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.(5) Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân, nhất là việc kiểm tra, giám sát sử dụng tài chính, mua sắm tài sản công của cơ quan (công khai minh bạch các hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát theo định kỳ).(6) Cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Về tổ chức thực hiện, giao Văn phòng Ban chủ trì hoặc phối hợp với các phòng tham mưu cấp ủy chi bộ tham mưu lãnh đạo Ban, chi bộ tuyên truyền, phổ biến giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, chi bộ. Tham mưu thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là thực hiện tốt chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo đúng quy định; rà soát, đề xuất với lãnh đạo Ban thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác cán bộ; thực hiện và phát huy dân chủ trong hoạt động của cơ quan; phát huy vai trò của từng cán bộ, công chức, nhân viên trong đấu tranh Phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo Đề án 16-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Tổ chức thực hiện các quy định liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan theo quy định. Tiếp tục tham mưu, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan; công tác tiếp dân của đồng chí Bí thư cấp ủy; công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phòng Theo dõi công tác Phòng, chống tham nhũng tiêu cực tham mưu cho lãnh đạo Ban, cho cơ quan tổ chức thực hiện tốt Đề án số 16-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về “nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025” theo kế hoạch năm 2024. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo Chương trình Công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo; cán bộ, công chức, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động tiếp cận, nắm chắc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Phòng, chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện tốt các nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy Chi bộ và Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ./.

Hoàng Huy 

                

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập