Lào Cai: Kết quả lãnh đạo công tác Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng năm 2023
Lượt xem: 96
anh tin bai

Một phiên họp của BCĐ PCTNTC tỉnh

Công tác PCTN, tiêu cực được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả toàn diện, được cán bộ, đảng viên, nhân dân ngày càng tin tưởng, đánh giá cao. Ban Chỉ đạo về PCTNTC tỉnh đã tổ chức các phiên họp, cuộc họp, Hội nghị, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại các phiên họp 23, 24; thảo luận cho ý kiến về vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã Ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 06/9/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành Trung ương và kiến nghị của kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Chỉ thị số 42 –CT/TU ngày 19/9/2023 về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, vi phạm pháp luật.

Ban hành các Kế hoạch về thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC về tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; Kế hoạch về thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN TC về kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; Kế hoạch thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định và định giá tài sản trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; Kế hoạch về tự kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước...

UBND tỉnh đã ban hành và triển khai 26 văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác PCTNTC, công tác quản lý về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh gắn với công tác PCTNTC. Trong đó, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các giải pháp về PCTNTC trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền, chú trọng tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về PCTNTC; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra về trách nhiệm, thanh tra, kiểm tra đột xuất vụ việc có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội quan tâm, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Chủ động sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, nghị quyết: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc tài sản; sơ kết 03 năm thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh PCTN trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 – 2025; sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 01-Qđi/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị quy định trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác PCTN; báo cáo chuyên đề “ Thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức thuộc phạm vi quản lý, trách nhiệm”...

 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng có nhiều đổi mới, sáng tạo: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai, tổ chức nhiều cuộc thi như: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Cuộc thi Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng năm 2023; Cuộc thi Bí thư Chi bộ giỏi trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023; Cuộc thi Báo cáo viên giỏi về pháp luật PCTNTC trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền công tác đấu tranh PCTNTC, lãng phí; duy trì hoạt động trang chuyên mục “Lào Cai phòng chống tham nhũng, lãng phí” trên sóng phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh; tiếp tục tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 - năm 2023; tổ chức giải “Báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng năm 2023” và giải “Báo chí với công tác đấu tranh PCTNTC” lần thứ 3; tiếp tục triển khai thực hiện cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giỏi về pháp luật PCTNTC trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023” theo hình thức Gameshow truyền hình; các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC trong toàn Đảng bộ tỉnh; tổ chức Hội nghị cấp tỉnh để quán triệt Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường, tập trung vào lĩnh vực có nguy cơ tiềm ẩn tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm theo đúng tiến độ chương trình, kế hoạch năm 2023; UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kiểm tra chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 1.764 tổ chức đảng và 7.426 đảng viên; cấp ủy, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 28 tổ chức đảng và 67 đảng viên (trong đó có 26 cấp ủy viên các cấp); thi hành kỷ luật đảng đối với 05 tổ chức đảng và 166 đảng viên (trong đó có 27 đảng ủy viên là cấp ủy các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật 02 đảng viên bằng hình thức khai trừ). Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 12 tổ chức đảng và 08 đảng viên (đã ban hành kết luận đối với 06 tổ chức đảng và 02 đảng viên),

Lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả  các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động, nhất là công khai quy chế chi tiêu nội bộ, công khai thủ tục hành chính, công khai các văn bản quy định và hoạt động quản lý Nhà nước trong một số lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao như: Đầu tư công, quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách xã hội.... Thường xuyên chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của tỉnh về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo thực hiện việc kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2022 đối với các đối tượng phải kê khai theo quy định. Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 là 467; Số người phải kê khai tài sản, thu nhập là 2.651 người (trong đó: Kê khai lần đầu là 221 người; kê khai hàng năm là 2.241 người; kê khai bổ sung là 173 người, số người kê khai phục vụ công tác cán bộ là 16 người); Số bản kê khai đã được công khai theo quy định là 2.651 đạt 100% (trong đó: Số bản kê khai đã công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp là 785 bản; số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết là 1.866 bản).

Thực hiện Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Nghị định 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các quy định liên quan, UBKT Tỉnh ủy phối hợp với Thanh tra tỉnh kết luận việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của người có chức vụ, quyền hạn tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Rà soát tiêu chí lựa chọn người xác minh tài sản thu nhập năm 2023.

Toàn ngành Thanh tra đã đã triển khai thực hiện 71 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 14 cuộc có nội dung thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN tại 26 đơn vị. Qua công tác thanh tra đã phát hiện tổng sai phạm về tiền trên 37 tỷ đồng, tăng  270 % so với cùng kỳ, trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 35 tỷ đồng, xử lý khác trên 2 tỷ đồng.

Các cơ quan chức năng đã thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. Tập trung chỉ đạo xác minh, điều tra 17 vụ việc, vụ án về tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, có 12 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực do các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh phát hiện mới thông qua công tác giải quyết đơn, tiếp nhận tin báo về tội phạm. Kết thúc xác minh, điều tra, truy tố các cơ quan chức năng đã chuyển khởi tố tin báo đối với 04 vụ; chuyển Tòa án xét xử xong 01 vụ án; chuyển xử lý hành chính đối với 03 vụ việc. Hiện còn 13 vụ án, vụ việc các cơ quan chức năng tiếp tục tập trung xác minh, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo là 03 vụ án, 02 vụ việc. Tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng tích cực phối hợp, đẩy nhanh tiến độ công tác giám định, định giá, tài sản trong các vụ án, vụ việc tham  nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử; thu hồi tài sản tham nhũng./.

Ngọc Thúy (BNC)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 545
  • Trong tuần: 2,777
  • Tất cả: 892,851
Đăng nhập