Địa chỉ liên hệ của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai

Trụ sở làm việc: Trụ sở khối 1, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Số điện thoại: 0214.3842.326   Fax: 0214.3842.326